Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Ach, dat arme kind! Zijne beide beentjes waren vol
met blaren. Dadelijk werd er een dokter gehaald. —
Toen deze gekomen was, legde hij geneesmiddelen op
de wonden en omwond Jakobs beentjes geheel met
doeken. Terwijl de man hiermede bezig was, sloeg
er eensklaps eene groote vlam uit de bedstede. De
geburen , die tegenwoordig waren, lieten de kreet hoo-
ren : help ! help ! brand ! brand !
Eenigen liepen de straat op, anderen pakten van het
huisraad, wat zij pakken konden, ten einde het te be-
houden ; maar in een oogenblik nam de brand zoo
hevig toe, dat zich niemand meer binnen durfde wa-
gen. De spuiten waren spoedig in werking; doch,
wat men ook deed, welke moeite men ook aanwendde
om den brand te blusschen, het hielp niets: men had
werk genoeg, de helende huizen vrij te houden. In
minder dan twee uren tijds lag de geheele woning in
puin en asch; ook waren de voornaamste huismeubels
verbrand.
De ouders, eerst gegoede menschen, waren thans in
weinig tijds arm geworden. Neeltje's moeder was,
door al te grooten ijver en ook misschien omdat het
goede mensch door den schrik niet eens wist wat zij
deed, verscheidene malen door de vlam in huis geloo-
pen , om nog zoo veel van haar goed te redden als
mogelijk was. Daardoor had zij zich zelve deerlijk
gebrand, en het duurde lang eer zij genezen was. De
vader was radeloos en wist niet wat hij beginnen
zoude. Neeltje zelve was zoodanig geschrikt, dat zij
eene zware ziekte kreeg, waaraan zij binnen acht da-
gen, tot nieuwe smart harer ouders, overleed.