Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
en liet eene weduwe na met drie onnoozele kindertjes ^
die niets meer bezaten dan eenig eenvoudig huisraad en
Ueederen.
De moeder trof het verlies van haren man zoo zeer,
dat zij ziekelijk werd en zoodoende buiten staat geraakte
om het noodige onderhoud voor zich en hare drie kinder-
tjes, waarvan Kaatje de oudste was , te kunnen verdienen.
Haar toestand was dus beklagenswaardig.
Goede huren en goede vrienden verleenden haar in hei
eerst eenigen bijstand, maar van lieverlede verminderde
het medelijden, en iveldra sprak of dacht men naauwe-
lijks meer over de arme weduwe. Gij kunt ligt begrij-
pen, mijne liefjes! dat zij dikwijls gebrek leed.
Menigmaal gebeurde het, dat moeder en kinderen des
avonds zonder eten naar bed moesten en niet vóór den
volgenden middag ivat kregen,
Hoe het der zwakke moeder smartte, als hare kleinen
om een stukje brood vraagden, en zij zeggen moest:
»ach, kindertjes ! uwe moeder heeft geen brood, zij kan
• u niets geven," laat zich niet beschrijven. — De arme
vrouw weende dan bitter, en in stilte bad zij den goeden
God om hulp en bijstand.
De ziekte der weduwe werd door dit lijden aanmerke-
lijk heviger. Eerst was zij eene bloeijende, vlugge vrouvi;
thans kwijnde zij. Hare roode wangen waren verdwenen,
en als zij stond of ging , knikten hare knieën van zwakheid.
Kaatje zag, hoe hare moeder leed. O, zij had gaarne
honger willen lijden, had zij hare moeder er door kun-
nen genezen! Nimmer zoude Kaatje dan ook om eten
vragen, als zij wist dat er geen brood in huis was , om
zoodoende hare moeder geene nieuwe smart te veroorza-
ken. — Dikwijls bespaarde zij iets van haar deel, om