Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat Willem den ouderdom van tien jaren bereikt had. —
Den deugdzamen mensch gaat het niet altijd voorspoe-
dig op deze wereld. De goede en wijze God doet
hem .soms rampen en onheilen overkomen, niet om
hem te plagen of verdriet te veroorzaken, o neen ! de
hemelsche Vader heeft daarmede zijne beste oogmerken.
Alles wat Hij doet, is wijs en goed.
Op zekeren morgen, [terwijl de ouders met hunne
kindertjes aan het ontbijt zaten en Willem overluid iii,
den Bijbel las, werd de vader plotseling ongesteld.
De overige huisgenooten begonnen hevig te schreyeu
en riepen om hulp; doch eer die kwam, had reed.s
de dood den vader weggenomen.
In welk eeu' treurigen toestand zich het huisgezin
thans bevond, kunt gij ligt beseffen. De moeder zat
daar doodsbleek met betraande oogen; eten en drin-
ken weigerde zij.
De kleine Adolf ging telkens naar het bed, en
riep op een droevigen toon en met bevende lippen:
»Ach, vader! — lieve vader! — wordt — toch eens—
• wakker!" — Willem zat op een stoel voor het bed
en hield zijns vaders hand in de zijne geklemd; heete
tranen liepen hem langs de wangen, terwijl zijne lip-
pen zich zacht bewogen; hij bad. — Hij bad tot God,
die een man van weduwen en een Vader van weezen
wil zijn. — Het was een versje, dat hij voor eenige
weken van buiten geleerd had, hetwelk aldus luidde.
Behoed ons, goede God !
Schenk troost en moed in 't droevig lijden ,
Verzacht ons bitter lot,
Wil ons met Uwe hulp verblijden.