Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
so
de trein op het volgende station aan. Indien men voor de
snelheid van het geluid 300 M. per seconde en voor die van
den trein 45 KM. per uur rekent, hoe groot is dan de afstand
der stations in KM.?
AIV. I^iiiiluirg. (2 uren.)
r 66. A, B, C en D deelen eene erfenis van f7780. A ontvangt
5 5 van het aandeel van C, en B krijgt ^ - van het aandeel van
D. Verder weet men, dat A en D evenveel interest zullen ont-
vangen, als A zijn aandeel tegen 5 pct., en D het zijne tegen
4 pct. uitzet. Bereken ieders aandeel.
67. Een jongen moet een getal met 4.8 vermenigvuldigen
en de uitkomst door 3.2 deelen. Bij de vermenigvuldiging laat
hij het decimaalteeken van den vermenigvuldiger weg en krijgt
nu in de einduitkomst 227.232 te veel. Welk getal moest hij
met 4.8 vermenigvuldigen ?
^ 68. Iemand kocht laken voor f 6 den meter. Nadat het
gekrompen was, verkocht hij het tegen f 7 den meter, met
21/2 pct. korting. Als zijne winst 9' 5 pct. bedroeg, vraagt men
te berekenen, hoeveel percent het laken was gekrompen.
^ 69. Een koopman kocht twee partijen graan, die tot elkan-
der staan als 3:7, en nog eene derde partij, die 100 HL.,
kleiner is dan de beide eerste te zamen. De prijzen zijn f5.50,
f 6 en f 4.80 per HL., en gemiddeld kost de HL. f5.43. Hoe
groot zijn de beide eerste partijen ?
70. A neemt een kapitaal op interest. Na verloop van een
jaar betaalt hij den verschuldigden interest en geeft tevens het
' 3 van het kapitaal terug; dit bedraagt samen f 1362. Acht
maanden later lost hij de rest met den interest af en betaalt
f 2472. Hoeveel bedroeg het geheele kapitaal en het percent
's jaars ?
XV. Keclanil. (l';2 uur.)
71. Van drie getallen is het kleinste'/4 deel van het grootste,
en het verschil tusschen het grootste en het middelste is gelijk
aan het kleinste. Deelt men elk dezer getallen door 360, dan
is de som der quotiënten 57. Welke getallen zijn het?