Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
a. Geef den inhoud van bovenstaand versje met uw dgen
woorden weer.
1). Benoem taalkundig de cursief gedrukte woorden.
II. Opstel over een der volgende onderwerpen;
(Briefvorm geoorloofd).
a. Kalk en steen.
b. Verhuizen.
c. De straatmuzikant.
Dictee.
1. De boeren zijn eenvoudige luitjes, die eenen afkeer hebben
van steedsche manieren. Wel zijn zij fier, maar hunnen trots
noeme men geenen boerentrots. Hoogst bekwaam in het han-
teeren van het geweer, aan ontberingen en aan de stipte ge-
hoorzaamheid gewoon, is de Transvaalsche boer een uitmuntend
soldaat. In prachtige Uniform dost hij zich geenszins uit, maar
in zijne gewone kleeding gestoken, trekt hij, ruimschoots van
kruit en lood voorzien, ten strijde, het geweer in de hand, den
knapzak op den rug. Steeds weet hij zich fiks te weren.
2. Zekere Dr. J., niet eens tot den krijgsmansstand behoo-
rende, bereidde den Boeren onlangs bijna eene verrassing.
Men had iets hooren mompelen van eenen strooptocht, welken
J., in zijn opzet door anderen gestijfd, tegen hen in den zin
had. Den boeren bevreemdde dit. Trotsch op hunne vrijheid,
gordden onmiddellijk duizenden Boeren zich tot den strijd aan.
Met rassche schreden spoedden zij zich naar de grenzen.
3. Weldra stuitten J. en de zijnen op eene gewapende
macht, en lang duurde het niet, of de toestand zijner man-
schappen, wien de moed in de schoenen zonk, werd zeer
hachelijk: en, bovendien afgetobd door de lange marschen,
kozen zij de wijste partij : de witte vlag werd geheschen. Zou
J. den daarop volgenden nacht, zelfs al had hij een veeren
bed tot zijne beschikking gehad, wel den slaap des recht-
vaardigen geslapen hebben ?
Onderwijs en opvoeding.
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen :
1. Welke moeielijkheden doen zich voor bij het leeren
lezen van meerlettergrepige woorden en hoe zult ge die over-
winnen ?