Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Voor het gunstige onthaal, dat mijn „Leercursus" gevonden heeft,
betuig ik mijnen mede-onderwijzers mijn hartelijken dank.
Van enkele aanmerkingen, die mij zijn toegezonden., heb ik partij ge-
trokken , zooals uit dezen nieuwen druk blijken zal. Alle veranderingen,
die men wenschte, kon ik niet maken, zonder het geheele leerplan omver
te werpen. Met den Molenaar van La Fontaine zeg ik in dit geval:
„Est bien fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son père."
Bij een herdruk %'an het 2e stukje hoop ik van de welwillende aan-
en opmerkingen van de Heeren 'jf. te 'f H. en V. te R. een dankbaar
gebruik te maken en daardoor 't werkje eene werkelijke verbetering te
doen ondergaan.
De opstellen heb ik zoo min mogelijk veranderd, daar ik bij onder-
vinding weet, welk een ongerief bij 't klassikaal gebruik eene geheel ver-
anderde uitgave geven kan.
't IVarc mij bij de revisie zeer gemakkelijk geweest de woorden, die
twee-, soms meermalen boven de opstellen staan, te schrappen; ik heb
het echter gelaten, daar ik Ugeheugen der leerlingen door deze herhaling
wenschte te gemoet te komen.
Ten slotte neem ik de vrijheid degenen, die wellicht in dit of dat on-
derdeel meer uitbreiding wenschen, opmerkzaam te maken op den vóór-
laatsten zin van de voorrede van den len druk. Daarin toch sprak ik
mijn 7'oornemen uit van slechts hoofdregels te zullen behandelen en
alleen bij uitzondering van uitzonderingen te zullen spreken. Veel der-
halve van hetgeen in dit eerste stukje slechts aangestipt is, wordt in de
volgende stukjes breeder behandeld, in zoover het namelijk tot het ressort
van een voorbereidenden Leercursus behoort.
H. V.