Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
De steden van Holland. De koeien der boeren en der
boerinnen. Wij hebben de prijzen aan de leerlingen gege-
ven. De zusters van de koningin. De meiden der dokters.
42.
Waar hebt gij de boeken gevonden? — Wij hebben
de boeken in de kamers gevonden. Hebben de broe-
ders van Karei gegeten? Hebben de kooplieden ge-
dronken? Hebben de molenaars het koren verkocht?
Vier tafels en tien stoelen zijn in de kamer. De kamer
heeft vijf vensters en twee deuren.
43-
De Engelschen en de Franschen zijn in de stad.
De Duitschers en de Franschen hebben gestreden. Zij
hebben een leger. Mietje heeft Grietjes twee brieven
(vert. de twee brieveti van G.) gelezen. Gij hebt de
pennen en de boeken aan Maria gegeven. Gij hebt
de pennen aan Grietjes zuster gegeven *). Aan de
officieren des legers. Aan de kooplieden der steden.
Van de leerlingen der scholen van de stad Parijs.
44.
De beide (vert. twee) legers hebben gestreden. On-
der de tafel in de vier kamers. Vóór de huizen der
•) Als gij dezen en den vorigen zin met elkaar vergelijkt, zal het u bij de ont-
leding blijken, dat in den eersten zin : Gij hebt de pennen en de boeken aan Maria
gegnen, het voorwerp de pennen en de boeken veel langer is dan aan Maria, de
bepaling. Wij zullen dus, naar de op de vorige bladz. gegeven regels te werk gaande,
vertalen, alsof er stond : Gij hebt gegeven aan Maria de pennen en de boeken, en
het voorwerp dus na de bepaling plaatsen. In den daaropvolgenden zin : Gij hebt
de pennen aan Grietjes zuster gegeven, is de pennen het voorwerp en is aan Grietjes
zuster de bepaling. Het voorwerp is hier kleiner dan de bepaling-, men vertale dus
den zin, zooals hij hier staat : Vous avez donné les plumes à la sœur de Margot.