Boekgegevens
Titel: Lectures faciles et amusantes: servant de suite aux Premières lectures
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202102
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leesvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lectures faciles et amusantes: servant de suite aux Premières lectures
Vorige scanScanned page
Tervolg der BEOORDEELINGEN ,
die ten deel vielen aan de werkjes vau 3. N. YALKHOFF,
Directeur der R. II. Burgerschool te Ileerenveen.
deel der verfaaloefeniDgen in het 2e deeltje zijn in het Eng. gesteld, die in-
zonderheid eene groote menigte eigenaardige uitdrukkingen en zinswendingen
bpvatten. Over de wijze, waarop de schrijver die wil behandeld hebben, zie
het voorbericht.
No. ^ en 4 geven wat de titels beloven. De vertalingen zijn gemakkelijk
door de uitvoerige aanwijzingen, de stukjes zijn onderhoudend van inhoud,
ioodat wij mogen verwachten, dat de leerlingen , die zich met de studie der
drie vreemde taien bezig houden , in dit vertaalboek eene prettige afwisseling
zullen hebben te midden van het uit den aard der zaak meer dorre thema's
maken uit de volledige leercursussen.
(Paedayoffiscke Bijdragen). J. S.
Het vorige jaar werd ons bet eerste stukje van dezen Engelschen leercursus
ter beoordeeling gezonden. "We schreven toen: wij zijn overtuigd, dal deze
cursus den ondf.rwijzers minstens even welkom zal zijn als die voor de Transche
taal (van denzdfden schrijver). Deze overtuiging is bij het doorbladeren van
het tweede stukje nog versterkt. Eene duidelijke uiteenzetting der vrij volle-
dige regels, een rijke voorraad van eigenaardige Engelsche zinswendingen en
uitdrukkingen, gelukkig gekozen voorbeelden ter vertaling zoo van het Neder-
landsch in het Ëngelsch als omgekeerd, geven ook dit stukje ruimbchoots
aanspraak op warme aanbeveling
De regels zijn in het Ëngelsch gegeven, de leerlingen toch zijn in 't eerste
stukje zoover gevorderd, dat ze deze in die taal verstaan en teruggeven kunnen.
Dit stukje' bevat meer Engelsche dan Nederlandsche opstellen. De schrijver
wil den leerling in de eerste eene aanwijzing voor de vertaling der laatste
geven, liever dan (wat nog in te veel boeken aangetroffen wordt), een ver-
wrongen^ een Ëngelsch Nederlandsch te laten vertalen. We juichen dit denk-
beeld toe, al kunnen we het niet geheel goedkeuren, dat de heer Valkhofv
die Engelsche opstellen wil laten memoriseeren door de leerlingen.
De onregelmatige werkwoorden zijn met buitengewone zorg behandeld; niet
alleen de vervoeging is optregeveo, ook de verschillende beteekenissen zijn door
tal van voorbeelden duidelijk gemaakt
Wij voegen hier nog Mj, dat de behandeling van het tegenwoordig deel-
woord, van skall en icill, van perfect en imperfect tense vollediger dan in
fenig ander dergelijk werk is en houden on« verzekerd, dat weinig onderwijzers
of leeraars bij kennismaking dit werk onvoldaan ter zijde zullen leggen.
Dit werkje is blijkbaar bestemd om bij afwisseling gebruikt te worden door
leerlingen, die de voornaamste regels der vreemde talen vaardig weten toe te
passen; het laatste vijftigtal vertalingen meer bijzonder voor de verstgevorderde
leerlingen van inrichtingen voor M. U. L onderwijs of voor de laatste studie*
jaren der leerlingen van H. Burgerscholen.
Het nut van dergelijke vertaaloefeningen is onbetwistbaar; daardoor zal de
onderwijzer zirh buitendien beter vergewissen van de vorderingen zijner leer-
lingen dan door het vertalen uit de gew<»ne leerboeken voor vreemde talen,
terwijl ze eindelijk den leerling eene aangename afwisseling verschatfen
Het werkje van den heer Valkhofp bevat eene keurige verzameling fabelen,
anecdoten, brieven en samenspraken, zonder geregelde opklimming in moeie-
lijkheid. De onderwijzer kieze dus die stukjes ter vertaling, welke hij voor
zijne leerlingen de geschiktste acht
Te aangenamer zal zeker deze collectie zijn, daar er naar onze meenioggéén
dergelijk werk in onze taal bestaat. De uitvoering is daarenboven — zooals
\an den heer Valkhoff mocht verwacht worden — uitmuntend
(Om Recht)