Boekgegevens
Titel: Lectures faciles et amusantes: servant de suite aux Premières lectures
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202102
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leesvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lectures faciles et amusantes: servant de suite aux Premières lectures
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEOORDEELTNGEN, die ten deel vielen aan onder-
staande werkjes van J. N. YALMHOFF,
Directeur der K. H. Burgerschool te Heerenveen.
Leercursus der Franscke taal; \e stukje, achtste, herziene druk.
Volledige Leercursus der Engelsche taal; \e en ^e stukje y f Q.'èQ (?;ï/],20.
Vertaalboek. Hen honderdtal gemakkelijke stukjes, waarvan vijftig in het
Nederlandsen ter vertaling in het Fransch, Duitsch en Engelsch, en de overige
om van de eene vreemde taal in de andere te vertalen; f 0,60.
Woordenlijst hehoorende bij het .^Vertaalboek'' ; f 0,60.
Al weder een viertal vertaalboeken van den onvermoeiden taalmeester, den
heer Valkhoff, te Heerenveen 1 Met no. 1 maakten vrij reeds vroeger kennis
(zie onzen 2en jaarg. bl. 85). De inhoudsopgave aan het einde van dezen Sea
druk aan het werkje toegevoegd, wijst den ervaren onderwijzer ten naasten bij
den leergang aan , die in dit werk gevolgd is. Wij willen een deel daarvan
overschrijven, opdat men eenigermate over de inrichting van het geheel kan
oordeelen.
Ie Les. Teg. tijd van avoir. Onb. lidw. 2e Les. Verl deelw. 3e Les.
Bep. lidw. 4e Les. Verbuig, van het bep. lidw. mann. 5e Les. Teg. tijd
van avoir. Verb. van het bep. lid. vrouw. 6e Les. Tweede nv. 7e Les.
V voor Ie en la — ç. 8e Les. Jceefits. 1er = ié. 9e Les. Teg. tijd' van
avoir, vragend. 10e Les. Heeft Jan? enz. Tu en vous. île Les. Meervoud
der zelfst. nw. Getallen van 1—10. 12e Les. üeelend lidw. 13e Les. H
muette en h aspirée. Getallen van 10—20. Bijwoorden van hoeveelheid.
14e Les. Avoir faim., enz. Teg. tijd van avoir, ontkennend. Enz.
Van no. 2 zagen twee deeltjes het licht; een derde zal naar het voornemen
des schrijvers nog volgen. Het Ie bevat de voornaamste regels der spraakkunst
en de belangrijkste en meest voorkomende vormen en wendingen der taal.
Het 2e uitbreiding van het vroeger geleerde; de spraakkunst in haren geheeleo
omvang, uitzonderingen; nieuwe vormen en taalwendingen. Het 3e zal be-
vatten: Herhaling en uitbreiding; behandeling van alle punten in de Eng.
taal, die 't meest van het Nederl. afwijken; vergelijking van het Eng. met
het Fr. en Hoogd. taaleigen. De schrijver meent in zijn voorbericht zich te
moeten verdedigen tegen de bedenking, die men tegen zijn arbeid zou kunnen
maken, dat hij zich aan onvolledigheid en „ongrondigheid" zou schuldig ge-
maakt hebben, daar hij van de gewone routine afwijkende in het Ie stukje
b.v. niet terstond alle regels met alle uitzonderingen behandelt. Wij meenen,
dat hij volstrekt niet de eerste is, die van de in onze jeugd schier algemeen
gevolgde methode is afgeweken, om eerst zorgvuldig alle regels van eenig
rededeel volledig te behandelen, eer men aan een volgend beginnen durfde.
Zoo moest b.v. de leerling eerst nauwkeurig de vorming van het vrouwelijk bij
een aantal zelden voorkomende adjectieven kennen, voor men b.v. een voor
bijna elk eenvoudig gesprek onmisbaar onregelmatig werkwoord, als vouloir,
pouvoir, althans in de hoofdtijden leerde vervoegen. Wij hebben slechts te
wijzen op de methoden van Ahn en Ollendorff (zie Paed. Bijdr. Ie jaarg. bl. 119)
om te doen zien , dat door anderen reeds lan^ van de oude sleur is afgeweken.
Overigens meenen wij het werk met vrijmoedigheid te mogen aanbevelen:
de regels zijn ook hier e\eDal8 in den cursus voor de Fransche taal zeer dui-
delijk uiteengezet; daarna volgen oefeningen beurtelings in het Eng. en in het
Nederl. Aan het einde van het Ie stnk is een kort resumé van de behandelde
taalregels in het Engelsch, terwijl in het 2e stuk voor elke nieuwe oefening
in de grammatica de regels onmiddellijk in het Eng gegeven worden. Het
tweede stuk bevat tot op ongeveer de helft, tegelijk met eene repetitie van de
onregelmatige werkwoorden, een aantal eigenaardige uitdrukkingen. De groofe
uitvoerigheid, waarmede dit deel bewerkt is, maakt het o. i. zeer geschikt voor
hulponderwijzers, die zich voor eeu examen voorbereiden. Verreweg het grootste