Boekgegevens
Titel: Lectures faciles et amusantes: servant de suite aux Premières lectures
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202102
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leesvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lectures faciles et amusantes: servant de suite aux Premières lectures
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEOORDEELINGEN, die ten deel vielen aan onder-
staande werkjes van J. N. A^ALKHOFF,
Directeur der K. H. Burgerschool te Heerenveen.
Premieres lectures françaises, servant d^introduction au ^^Manuet de lecture et
de conversation." Frijs f 0,60.
"Nouvelles lectures françaises, he édition, revue et augmenfêe. Prijs f 0,80.
Manuel de lectuke et de conversation , à Vus age de la classe inférieure
des écoles moyennes et des classes supérieures des institutions particulières,
édition. Prijs f 0,90.
la het voorbericht van 't eerste der voornoemde werkjes zegt de schrijver:
„Dit leerboekje heb ik samengesteld met het oog op de onderwijzers, die den
,,leercursus der Fransche taal op hunne scholen hebben ingevoerd en daarbij
„eenige zeer gemakkelijke Fransche lectuur voor hunne leerlingen wenschen ,
„en verder: „Als elk stukje eerst flink klassikaal behandeld is, kan de leer-
„ling het zonder gedurige hulp van den onderwijzer in goed Nederlandsch
„vertalen." „De Premières lectures" dragen hunnen naam: het is eene ver-
zameling van zeer gemakkelijke, in 't begin ook zeer korte lesjes om te lezen,
en om dan te vertalen. Nu eens zijn het oprecht geestige vertellingen, welke
de kinderen boeien; dan zijn het kleine beschrijvingen, of samenspraken; en
de vertaling der nieuwe woorden, die in elk lesje voorkomen, staan onderaan
de les. Zelfs volgen er na elke les opgaven voor oefeningen, die op deelen
der les kunnen worden verricht.
De nouvelles lectures zijn een vervolg op de 'premières lectures, en mogen in
denzelfden zin worden bewerkt. — Wij vinden hier echter de vertaling der
nieuwe woorden in een vocabulaire aan het einde van het boek verzameld. —
Dat is een goede maatregel om den leerling stillekens aan op eigene krachten
te leeren steunen: slechts in geval van nood, zal hij nu tot het vocabulaire
de toevlucht nemen. — Wij vinden in dit deeltje reeds een lief tooneel-
stukje van vier bladzijden: „comme on fait son lit on se couché" , van Emile
Souvestre ; en .^Le roi Thomas een koddig verhaal in 32 stukken, van
Jules bandeau.
Het Manuel de Lecture is de koappe voortzetting in lees- en vertaaloefeningen
van de twee voorgaande stukken. Natuurlijk zijn hier de lessen reeds veel
linger en moeilijker geworden. Evenals in het eerste deeltje staat de vertaling
der moeilijke woorden onder elke les. Aan het einde van het boek vindt men
opgaven over de beteekenis en over het gebruik van eukele woorden uit elke
les: zij moeten den onderwijzer dienen tot „tekst voor de spreekoefeningen
en woordverklaringen."
De schrijver zegt in het voorbericht van het Manuel: „Dit leerboek onder-
„scheidt zich wezenlijk door inhoud en vorm van de bestaande werkjes van
„dien aard. De stukjes vormen elk een afgerond geheel, fragmenten zijn in
„dit boekje volstrekt niet opgenomen." — Dat is zoo I
Sedert lang zijn wij overtuigd, dat lezen en vertalen de beste middels zijn
om op onze scholen Fransch te leeren: wanneer de leesles door den leerling
begrepen wordt, is iedere leesoefening eene opreiïhte spreekoefening geworden,
en kan elke les de stof worden van nuttige samenspraken tusschen meester en
leerlingen bij middel van de termen der les. — Het is echter daartoe volstrekt
noodig, dat er gradatie bestaat in de volgorde der lessen: de gemakkelijkste
vooraan! Welnu, wij kennen tot heden geene leesboeken, htitv toi lezen txi ver-
talen voor onze NeJerlandsche scholen geschikt zijo, dan die van J. N. Valkhopp.
Voegen wij erbij, om ook aau de uitgevers den lof te geven, die hun toekomt,
dat de stoffelijke uitvoering uitmuntend is verzorgd: kloek papier, fraaie druk-
letter, mooie omslag: *t is waarlijk puik 1
{De School, Belg. Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs.) E. M.