Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. H09fd!fl. III. 83
een zacht getik gewaar. Hij was alleen in het
vertrek, en ftond op, om te zien, wat het was.
De maan fcheen helder; en hy zag een zak-
'horlogie, dat aan den muur hing. Nu viél
hem in, dat hij zich uit zijne verlegenheid
zou kunnen redden, en genoegzaam reisgeld
bekomen, wanneer hij dit horlogie .wegnam,
zich in den nacht daarmede voortmaakte, en
hetzelve onderweg verkocht. Dit te doen kwam
hem zeer ligt voor, want het venfter van het
vertrek, daar hij fliep, kwam in den tuin uit,
cn de tuin was met een' lagen muur omgeven ,
zoodat hij alzoo gemakkelijk kon wegkomen.
Zijn geweten evenwel kwam hier fterk tegen
op. Hij had voorhenen wel meer iets j;edaan,
dat niet goed was, doch nimmer een' diefftal
bedreven; en hy herinnerde zich, dat de eige-
naar van het horlogie zijn weldoener was.
Zijn geweten en zijne booze begeerte waren
nu in den hevigften tweeftrijd: nu had deze,
dan genedeorerhand. Wel twintig malcnllrek-
te hij de hand naar het horlogie uit, doch
trok'dezelve telkens weder terug. Eindelijk
overwon hij gelukkig zijne zondige begeerlijk-
heid ; hy nam vastelijk voor, het horlogie
te laten hangen. Dan, daar de verzoeking tel-
kens weder ontwaakte, en hem den geheelen
nacht geene rust liet, befloot hij zich fpocdig
van daar weg te maken.
Dit loffelijk voornemen voerde hij ook dade-
lijk uit; hij trok zijne kleederen aan, opende
h jt venltcr, fprongln den tuin, over den muur,
en bevond zich op den landweg. Geen dieï!
kan, na volbragten roof, zoo fnel vlugten,
als deze jongeling, om geen dief te worden.
Naauwelijks echter was hij een paar honderd
F a fchrc-