Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Auteur: Veen, S.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1899
7e dr
Opmerking: I: Oude Testament. - II: Nieuwe Testament
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8654
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202065
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBED DES HEEREN (HET ONZE VADER).
(Matth. 6 : 9—13.)
Onze Vader, die in de hemelen zijt!
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzoo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren.
l-Ln leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.
Want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
DE TWAALF ARTIKELEN DES GELOOFS.
1. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des
hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen
Heer; 3. die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit
de maagd Maria; 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage weder opgestaan van de dooden; 6. opge-
varen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen
Vaders; 7. van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden
en de dooden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 9. Ik geloof eene heilige,
algemeene. Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. ver-
geving der zonden; 11. wederopstanding des vleesches; 12. en een
eeuwig leven.