Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Auteur: Veen, S.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1899
7e dr
Opmerking: I: Oude Testament. - II: Nieuwe Testament
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8654
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202065
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
51. — DE ANDERE APOSTELEN.
Van de latere lotgevallen der overige apostelen is ons slechts wei-
nig bekend. — Uit den Bijbel (Hand. 12:2) weten wij, dat Herodes
Agrippa de Christenen vervolgd en bij die gelegenheid Jacobus,
den broeder van Johannes, onthoofd heeft. — De overlevering ver-
haalt ons verder aangaande de apostelen het een en ander, dat ech-
ter niet in alles onbepaald geloof verdient. —Van Johannes wordt
ons medegedeeld, dat hij zich, na de verwoesting van Jeruzalem,
te Eféze gevestigd en daar het Evangelie verkondigd heeft. Verder,
dat hij, tijdens de vervolging onder keizer Domitianus, te Rome in
een ketel met kokende olie geworpen, maar ongedeerd er weer uit-
gekomen is. Later is hij op het eiland Patmos geweest (Openb. i : 9).
Daar ontving hij treffende openbaringen van den Heer. Het laatste
van zijn leven bracht hij te Eféze door. Toen hij zeer oud was en
niet veel meer spreken kon, herhaalde hij in de gemeente telkens
de woorden: Kinderkens, htbt elkander lief! Naar de reden hiervan
gevraagd, antwoordde hij: Dit is het gebod des Heeren en meer
wordt niet vereischt. Hij is den natuurlijken dood gestorven. — Van
And ré as, die evenals zijn broeder Simon Petrus uit Bethsaïda af-
komstig was, wordt gezegd, dat hij in Scythië gepredikt heeft en
te Patrae in Achaje gekruisigd is. — Filippus, wel te onderschei-
den van den diaken, die zoo heette, schijnt in Frygië gepredikt te
hebben en te Hiërapolis gestorven te zijn. Hij werd aan eene paal
gebonden en toen gesteenigd. — Van Nathanaël of Bartholoméus
verhaalt men, dat hij o.a. in Groot-Armenië en in Indië werkzaam
geweest en te Albanopolis in Armenië op wreede wijze ter dood
gemarteld is. — Matthéüs of Levi wordt gezegd, in verschillende
landen van het Oosten gepredikt te hebben en onder de Parthen
begraven te zijn. Hij stierf den marteldood. — Thomas of Didymus
heeft, volgens sommigen, onder de Parthen gearbeid en is te Edessa
gestorven; volgens anderen predikte hij in Indië en onderging daar
den marteldood. — Jacobus, bijgenaamd de kleine, de zoon van
Alfétls, wordt dikwijls verward met Jacobus, den broeder des Heeren,
die te Jeruzalem van de tinne des tempels geworpen en daarna ge-
steenigd is. Er is echter niets van hem bekend. — Van Judas, ook
Lebbéüs of Thaddéüs genoemd, den zoon van Jacobus, wordt ver-
haald , dat hij door Thomas naar Edessa gezonden is ter genezing van
koning Abgarus. Verder, dat hij in Mesopotamië, Syrië en Arabië
gepredikt heeft en te Edessa met stokslagen gedood is. — Simon
Kananites of Zelotes heeft, naar gezegd wordt, o.a. gepredikt in
Egypte en Perzië, waar hij dan gekruisigd is. — Matthias heeft,
zoo wordt verhaald, in Judéa of in Macedonië, of in Cappadocië, of in
Ethiophië gepredikt en den marteldood ondergaan. — Weten wij weinig
van de apostelen , Gode zij dank, dat wij van den Christus, dien zij pre-
dikten , alles weten wat wij noodig hebben te weten tot zaligheid. —
Mare. 8 : 35; i Joh. 4 : 20; Kfez 2 : 19—21.--Ps. 121 : 4; Gez. 155 : 3 , 4; Ps. 90 ; 9