Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
■^vas het strand te Scheveningen vol vrienden en belangstel-
lenden, die met weenende oogen Prins Willem V met zijn
beide zonen wilden zien vertrekken. De Johanna Hogenraad,
schipper Jan Roos, nam hen op. Het woei uit het Oosten,
't was koud en donker op den Oceaan. Men ontmoette geen
enkel schip, en zag nauwlijks eenig gesternte; maar binnen
in het vaartuig zat de Stadhouder bij zijn huisbijbel, en
maakte hij Rijmpsalm CXL: 1—6 en CXLI:l-3, 9 en 10
tot zijne beden.
Den volgenden morgen stapten de Prinsen in Engeland
aan wal, en ontmoetten er de andere familieleden, die reeds
vóór hen daar aangekomen waren. In 's-Gravenhage vond
men aangeplakt, dat de tiran het ontloopen was!
Elf jaren zwierf de vorstelijke balling in den vreemde
rond, eerst in I^ngeland, later in Brunswijk. Neêrlands grond
heeft hij niet weder betreden.
In de eerste maanden van het jaar 1806 namen de aan-
vallen van het podagra, waaraan hij veel leed, zóo toe, dat
tle gene^sheeren voor zijn leven begonnen te vreezen. Die
vrees bleek gegrond. In den nacht van den Ssieii April werd
hij door hevige benauwdheden aangegrepen, en naderde de
dood met rassche schreden. De Vorst gevoelde dit. Hij
had, met ontkenning van eigen deugd en waardigheid, als
arm zondaar, het oog op de verdiensten van Jezus Christus
en de vergevende genade Gods. Tot drie malen beval hij
ïijn ziel aan zijn Hemelschen Vader, zeggende: „Mijn God!
vergeef mij, om Jezus Christus, uws lieven Zoons wille, al
mijn zonden! en wees mij, arm zondaar, en mijn ziel ge-
nadig!" Nog eenige oogenblikken, en — de edele balling
blies zacht den laatsten adem uit.
Prins Willem V was 51 jaren en 31 dagen oud geworden.
'Zijn jaren waren weinig, en zelfs de uitnemendste ervan
waren moeite en verdriet.