Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
die haar raet haar gevolg naar een boerenhuis voerden, enr
haar te kennen gaven, dat zij zonder toestemming der StaterL
niet verder mocht reizen.
De Prinses keerde terug, berichtte den .smaad, haar aan-
gedaan, aan haar broeder, den Koning van Pruisen, en deze
zond een leger van 20.000 soldaten herwaarts. Nu werden,
de Patriotten bevreesd. Frankrijk zond hun geen hulp,,
zooals zij verwacht hadden, en daarom verlieten toen de
meeste belhamels het land. De Prins werd in al zijn waar-
digheden hersteld, en den 20steii September als Vader des
Vaderlands met groote vreugde in Den Haag ontvangen^
Alles zong nu weer: Oranje-boven!
„ t Is Oranje,
't Blijft. Oranje,
'l Blijft Oranje boven!"'
De Pruisen vertrokken, en de Patriotten begonnen lang-
zamerhand weer het hoofd op te steken, 't Regende eerlang
schimpschriften, waarin Willem V en diens Gemalin als
dwingelanden, snoodaards, vervolgers, bloeddorstigen en
vijanden des vaderlands werden afgeschilderd. Men wees-
op de Franschen, die het stadhouderlijk juk zouden komen
verbreken, en de lang begeerde Vrijheid aanbrengen.
En — de Franschen zijn gekomen in 1795! De felle vorst,
liet toe, dat zij met kanonnen en al over de rivieren trokken»
Als verlossers werden zij door velen begroet; stad op stad
opende hun de poorten, en de Prins zag geen middel tot
redding, dan de vlucht naar Engeland.
„De ware bron van onze ongelukken," zeide hij bij zijn
vertrek „moeten wij zoeken in de nationale zonden en on-
gerechtigheden , waaraan zich de inwoners van Nederland
hebben schuldig gemaakt, en waarvan ikzelf mij voor den
Alwetende niet verontschuldigen kan. God heeft een twist
met Nederland!" —
Op Zondag 18 Januari 1795, des namiddags te twee uren ^