Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
En als wij hierbij voegen, dat het Prinsje op zijn doopdag,
van verschillende Steden en Besturen, in gouden en zilveren
doozen rentebrieven ontving, die hem een inkomen van
f 35.800 's jaars verzekerden, dan zegt gij zeker met ons:
Prins Willem V begon zijn aardsche loopbaan onder de
schoonste vooruitzichten.
Nauwlijks was onze Willem drie en een half jaar oud,
of zijn vader stierf den 22steii October 1751. Nog met ster-
vende lippen had die voortreffelijke vader zijn geliefden zoon
aan de zorg der schreiende hovelingen aanbevolen, zeggende:
„Ik ben zeer benauwd! Het zal nu welhaast sterven zijn.
Zorgt toch voor mijn jongen Willem!" Nu had Willem geen
vader meer, die hem 's avonds, eer hij ging slapen, den
vaderlijken zegen kon geven; maar hij vergat niet, dat hij
gewoon was alsdan te antwoorden: „God zegene mijn lieven
Vader en mijn lieve Moeder, en make ons godvreezende en
gehoorzame kinderen! Vaderlief! ik hoop, dat gij wel duizend
jaren oud zult worden!"
Gelukkig had ons Prinsje nog een lieve moeder en een
zuster, Carolina geheeten. Die moeder, de Engelsche prinses
Anna, was veel bij haar kinderen, en verloor hen nooit uit
het oog. Dagelijks gewende zij hen aan het lezen van Gods
Woord, en op gezette uren moesten zij aan haar zijde op hun
knieën den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus
aanroepen.
Ach, reeds den 12<ieu Januari 1759 stierf ook die goede
moeder, en nu was Willem ouderloos. Maar hoe jong hij nog
ware, de gesprekken zijner moeder hadden diepen indruk
op hem gemaakt, en hij herdacht ze steeds. Vandaar die
innige godsvrucht, die hem later kenmerkte; zijn ernst in
't gebed; zijn lust in 't lezen des Bijbels en in de openbare
godsdienstoefening, en zijn onverzettelijke gehechtheid aan
eed, woord en belofte.
Na den dood zijner moeder kwam Willem onder voogdij
4