Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
onvermijdelijk zouden zijn, en die bovendien honderdmaal
meer tijd vorderen en veel minder slagen zouden, dan een
eenvoudig gebruik van dit geheime werktuig. —
De nieuwsgierigheid der kinderen was zoo hoog gespannen,
dat Gerrit zijn vader in de rede viel, en zeide: Als dat zulk
een nuttig ding is, verwondert het mij, dat niet iedereen,
die 't zich kan aanschaffen, er een bezit.
Vader. Het is niet zoo ongewoon, als gij meent: ik ken
verscheidene menschen, die er éen of twee hebben.
Karei. Hoe groot is 't, Vader? Zou ik het in mijn hand
kunnen houden?
Vader. Dat zoudt ge wel kunnen, als gij 't er maar een-
maal in hadt; maar 't zou u nog al moeite kosten om het
erin te krijgen, en bovendien zou ik u het mijne niet gaarne
toevertrouwen.
Anna. Gij zult er dan zeker wel groote zorg voor moeten
dragen ?
Vader. Zeker moet ik dat. Ik denk het dan ook dikwijls
schoon te maken, en het eiken avond zorgvuldig in dat
kastje te sluiten, waarvan ik u reeds sprak; en bij ziekte is
het raadzaam, het ook overdag somtijds enkele uren daarin
te bergen.
Gerrit. Maar, Vader! zeg ons dan ten minste, waartoe
dat wonderlijke ding eigenlijk gebruikt moet worden.
Vader. Het wordt tot zoo verschillende einden gebezigd,
dat het mij moeilijk is, dat alles in bijzonderheden aan te
toonen. B. v. het is dienstig bevonden tot het ontcijferen
van oude handschriften, en evenzeer tot recht verstand van
moeilijk drukwerk onzer dagen. Het biedt goede hulp tot
het verkrijgen van allerlei soort van kennis en kunst, en
zonder hetzelve zou men van de hoogste deelen der schep-
ping niets weten. Ik moet echter zeggen, dat er veel afhangt
van een goed gebruik van dit kunststuk, 't Is toch gebleken,
dat vele bezitters ervan het niet op zijn waarde weten te
schatten, en het alleen voor verkeerde bedoelingen bezigen.