Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
zwaar gebrom, en bemerkte met schrik, dat hij in de nabij-
heid van een troep wilde beren was.
Deze dieren zijn wreed. Als zij nog jong zijn, gaan zij in.
een cirkel staan, met de zwaksten in het midden en de
sterksten aan de buitenzijde, om het gevaar te trotseeren:
op deze wijze dagen zij ieder ander dier uit. Maar zijn ze
volwassen, dan wandelen zij onbevreesd het bosch door.
Op Ceylon is de berenjacht een geliefkoosde uitspanning.
De jager zit te paard, en werpt een lange spies op den beer
af. Hijzelf is er dikwijls het ergst aan toe; want het ver-
woede dier valt hem zóo fel aan, dat het beiden, jager en
honden, op de vlucht drijft.
De angstige soldaat zwom over de rivier, om de wilde
beren te ontwijken. Aan de overzijde gekomen, was hij
geheel uitgeput. Hij zette zich daar neder, en dacht na over
de menigvuldige wijzen, waarojj hij aan de gevaren, die hem
bedreigden, ontsnapt was. Hij zag hierin de goede hand
Gods, die hem op Zijn tijd uitkomst schenken zou. Wel
zwierf hij nog langer in het bosch rond, maar wat hem
verder wedervoer, is der vermelding niet waard. Eindelijk
was hij zoo zwak geworden, dat hij de boomen niet meer
beklimmen kon; daarom legde hij zich aan den voet van
een der boomen neder, en viel in een diepen slaap.
Hier werd hij door eenige inboorlingen gevonden, die in
het kreupelhout gekomen waren, om weggeloopen vee oj)
te zoeken. Zij maakten hem wakker; maar hij kon niet
meer staan, en scheen zijn verstand verloren te hebben. Zij
droegen hem naar het hospitaal in de naburige stad, waar
hij met alle zorgvuldigheid verpleegd werd. Langzamerhand
kreeg hij zijn gezondheid en het gebruik zijner zinnen terug;
en toen hij geheel hersteld was, verhaalde hij zijn wonder-
bare ontkomingen in het bosch, gelijk ik ze u verteld heb.