Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
K n u i V c r s (T.), Handboek voor beoefenaars van de ge-
schiedenis des Vaderlands, kunnende dienen als Sup-
plement op dc Vaderlandsche Geschiedenis. Mei eene
kaart...............1-25.
— Algemeene geschiedenis, van de vroegste tijden tot op
de tegenwoordige dagen. Een Leer- en Leesboek, ten
behoeve van Onderwijzers ej ten gebruike op Gymnasiën
en Instituten ingerigt. Aflevering I—XIV, ieder ƒ „-40.
Dit xcerk wordt (jtregeld voortgezet.
K rem er (H.), Meetkundig Rekenboek voor de jeugd, met
platen, Ade drukf 8vo......../„-40.
— De eerste beginselen der Aardrijkskunde van de pro-
vincie Groningen, 3de druk, 8vo .... /"„-OTVa*
L n 1 O f s (Mr. B. H.), Over Nederlandsche spraakkunst,
stijl en letterkennis , als de voorbereiding der Redekunst,
2de, geheel herziene en verbeterde druk, gr. 8vo. ƒ 3-60.
— Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl
en welsprekendheid voor Nederlanders, ^de, verbeterde
druk, gr. 8vo...........ƒ 1-40.
— Gronden der Nederl. woordafleidkunde, gr. 8vo - 2-40.
— Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche
letterkunde, gr. Svo .........ƒ 4-00.
— Kakographie, of opstellen met dez3 cn gene feilen in
taal en stijl, 2de druk, gr. Svo.....ƒ 2-00.
M a g n i n (J. S.) , Geschiedkundig Schoolboek van Drenhe.
Leesboek voorde hoogste klasse der lagere scholen ƒ „-30.
Mulder (W. S e y m o u r), Prettige Ernst. Fabelen on
Versjes voor kinderen in school en huis . . ƒ „-20.
Een bundeltje met allerliefste versjes.
Naar Buiten 1 Een Leesboekje voor de middelste klasse der
scholen, door den schrijver van „Onze Woonplaats."
nde druk..............ƒ «-20.
Onzo Woonplaats. Een Leesboekje voor de middelste klasse
der scholen, Ade druk.........ƒ „-20.
R y 1: c n s (R. G.), Een stel Leer- en Leesboekjes voor de
tweede klasse, Svo, zijnde:
No. 1. Willem Reislust, of aardrijkskundige beschrij-
ving van het Koningrijk der Nederlanden, Zde
druk, met een kaartje......ƒ „-35.
No. 2. De jeugdige vrienden van ons Vaderland, of
geschiedenis van hetzelve^ 5de druk ./'„-25.
No. 3. De Leermeester in do Spelkunde . ,ƒ „-20.
No. 4. Vader Edelhart of de Bijbelvriend, 5de dr. - „-25.
No. 5. Hoe grootvader Vormhart zijn* kleinzoon Rudolf
natuurlijk en verstandig leert lezen, 3rfe druk