Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
dus , als een kort zedckundig onderwijs , antwoord op de
vriiag: „Wilt moet ik doen?"— Ket vijfde spreekt over de
zintuigen en voornaamste ledematen, of beantwoordt de
Traag: ..Wat heb ik al?" — Het zesde bevat iets over
hais en school. — ITet zevende leidt den jongen leerling
door de woonplaats roud, bij de verschillende handwerken
en bedrijven en loert hem tevens de dieren kennen, die bij
den landman voorkomen. — En als een vervolg bevat het
achtste stukje iets over eenige vogelen, visschen , insekten,
eene kleine natuurbeschouwing en de verschillende tijdsaf-
deelingen.
Hiermede meenen wij de belangrijkste zaken behandeld
te hebben, die met jonge kinderen te bespreken vallen,
't Volgt als van zelve, dat wij slechts weinig konden opne-
men; het overige blijft aan de mondelinge ontwikkeling des
onderwijzers overgelaten. In hoeverre het ons gelakt is,
uit genoemde onderwerpen het nuttigste en noodigstc te kie-
2cn en dit op den regten toon voor te stellen, moge de ou-
dervinding beslissen. Gegronde en bescheideno aanmerkin-
gen zullen ons altijd welkom zijn.
Alle onderwijs moet eene zedelijke en godsdienstige strek-
king hebben. *t Is een onzer voornaamste wenschen bij het
verschijnen dezer boekjes, van U, mede-onderwijzers! eens
te mogen vernemen, dat wij op die plaatsen en bij zulke
gelegenheden, waar die hoofdstrekking op den voorgrond
moest treden, zulks niet voorbij gezien hebben.
En hiermede bieden wij U deze stukjes aan, onderzoekt
ze naauwkeurig en welwillend; en worden ze voor het ge-
bruik geschikt en doelmatig bevonden, dan hopen wij dat
zy der Vaderlandsche jeugd regt nuttig en voordeelig mo-
gen zijn.
H. A. UFKES.
Nibuwolda ,
Julij 1855.