Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 42 )
dus eiaenlijk niets nieuws; niaar bereiden, of be-
arbeiden, of vermengen dat geene, wat God zo
genadig voor ons gemaakt heeft.
Maar God heeft, om die dingen, die gij alom
ziet, te doen zijn, geene andere zaaken, geene
gëreedfchappen, nog iets nodig; zijne aanbidde-
lijke almacht doet, zonder eenig handwerk, zon-
der eenige floffe of hulpmiddel iets worden, waar
van te rooren niets was: zodanig iets te doen aan-
wezig zijn, waar van te vooren niets was, noemt
men Scheppen —en die zulks doet, ttvi Schep-
per— clan, daar niemand, dan God zulks doen
kan, noemt men dit hooge Wezen den Schepper..
Kind. Onbegrijpelijk!
Vader. Ja, mijn Kind! onbegrijpelijk! en echter
is het zo — deze wereld en alles wat gij ziet, was
'er niet altijd, 'er is eens een tijd geweest, waar in,
buiten God, die altijd beftaan heeft, niets hoege-
naamd beftond. God befloot alles , wat gij ziet ,
en oneindig meer dingen, die te verre afzijn, dan
dat wij ze zien zouden, te doen beftaan, en dit
befluit alleen was genoeg, om alles te doen zijn :
- Hij wilde , en hemel en aarde was gejchapen!
Kind. O Vader! wat zijn wij dan niet aan dien
God verfchuldigd?
Vader. Zeer veel: dankbaarheid en eerbied,
die wij moeten toonen, door braaf, deugdzaam en
ijverig ons te gedraagen: Hij is overal, dus ziet
God alle onze daaden: welk eene les voor ons,
om altijd op onze hoede te zijn , dat wij niets doen,
'tgeen dien weldadigen Schepper oniiangenaam zijn
zoude: — hoe ondankbaar zoude dit zijn, daar
wij alles, onze kleederen,fpijze,drank, alleen aan
Hem verfchuldigd zijn,'daar Hij dus onzen On-
derhouder is.