Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(a?)
ken: laagheid, vleijerij, ftaafTche ondmverping^
valscheid, kwaadfpeekenbeid, deze ondeugden moet
gij Ichuwen, om eenmaal een goed burger van uw
vaderland te worden.
29. Leer van tijd tot tijd een waar denkbeeld
verkrijgen van vrijheid: vrijheid is geene losban-
digheid: een knaap, die gelegenheid hèeft, oni
allerlei ongeöorloofbeden te bedrijven, fmaakt de
ware vrijheid niet, zo min, als hij, die een flaaf
is, of in de gevangenis zit.
50. Wanneer gij in de fchool zijt en aldaar de
regelen en wetten met lust in acht neemt, uw
eigen welzijn behartigd, .en zorgt, dat geene on-
deugende knaapen de regelen en wetten van de
fchool overtreeden; dan doet gij dat geene in het
klein, wat een goed burger in 't groot doet.
31. Ons vaderland heeft ook regelen en wet-
ten : ieder burger moet die in bet oog houden en
zich daar aan onderwerpen, niet door dwang;
maar uit eigen wil, en liefde voor orde en voot
zich zeiven. Hij, die deze wetten en regelen
overtreedt, is een losbandig en ftrafbaar burger.
32. Het is een groot voorrecht, dat gij van de
fcliool gebruik kunt maaken; dat gij kunt leezen
en fchrijven leeren; het is een voorrecht voor n ,
dat gij tijd ter uitfpanning hebt-: gij hebt dus
groote reden, om te zorgen, dat u die voorrech-
ten niet ontnomen worden , door uwe medemak-
kers: zo ook heeft een burger voorrechten in zijn
vaderland, waar hij voor zorgen moet, dat zij
hem door anderen niet ontnomen worden.
33. Wanneer gij eens elk uwer medemakkers
wilt dwingen en over bun heerfchen, dan zoudt
gij veracht en heerschzugtig genaamd worden,
flier moet gij dus tegen zorgen: die heerschztig-