Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
op de eene schaal te leggen en na te gaan , hoeveel in de andere
schaal moet gelegd worden om evenwicht te maken, en vervolgens
het voorwerp op de andere schaal te plaatsen en andermaal even-
wicht te maken. Het ware gewicht is dan de middenevenredige
van de twee gevonden gewichten. Zijn bijv. a en h de beide
armen, P en Q de uitkomsten der twee wegingen en X het ware
gewicht, dan is aX=:&P, & X=^<2Q, waaruit men door vermenig-
vuldiging, vereenvoudiging en worteltrekking vindt X — PQ.
Als P en Q slechts weinig van elkander verschillen, kan men
daarvoor zonder merkbare fout ^ (P-hQ) nemen.
De beschrijving van andere toestellen, waarvan men zich bedient
om te wegen, en die rusten op het beginsel van den ongelijkarmigen
hefboom, behoort meer tot het gebied der toegepaste werktuig-
kunde en blijft daarom hier achterwege.
E. Hydrostatica.
50. Inleiding. — Wij hebben, van de verschillende toestanden
sprekende, waarin de stof kan voorkomen (11), opmerkzaam ge-
maakt op de gemakkelijkheid, waarmede de deeltjes eener vloeistof
van elkander kunnen gescheiden worden; deze beweegbaarheid is
klaarblijkelijk het gevolg der krachten, die tusschen die stofdeeltjes
onderling werkzaam zijn. Uit deze hoofdeigenschap, die het karakter
der vloeistoffen als 'tware geheel uitdrukt, alsmede uit de werking,
die de zwaartekracht op de moleculen moet uitoefenen, kunnen de
eigenschappen en wetten afgeleid worden, die te zamen de leer
van het evenwicht en van de beweging der vloeistoffen
uitmaken. De eerste noemt men hydrostatica, de tweede
hydrodynamica.
51. Hoofdbeginsel der hydrostatica, gelijkheid van
drukking, — Eene vloeistof kan niet in evenwicht zijn,
zoo niet elk deeltje in alle richtingen eene even groote
drukking ondervindt; want is de drukking, die bijv. van
boven naar beneden op een deeltje wordt uitgeoefend, aanzienlijker
dan die, welke het in tegenovergestelde richting ondervindt, dan
zal het, ten gevolge van de gemakkelijkheid, waarmede de deeltjes