Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
225.
De golfvormige gedaante, welke de reeks van moleculen ten ge
volge van deze beweging verkrijgt, en die overeenkomt met de
bovenvermelde graphische voorstelling (121), heeft aan de trillende
beweging den naam van golfbeweging doen geven; door eene
golf verstaat men de reeks moleculen, die te zamen alle
mogelijke standen bij de trillende beweging vertegen-
woordigen; fig. 141 V geeft daarvan dus eene voorstelling; het
eerste gedeelte noemt men den golfberg, het tweede het golfdal,
daarbij echter alleen het oog hebbende op de voorstellingswijze.
Door golflengte verstaat men den afstand, over welken zich
de trillende beweging gedurende den tijd, dien eene trilling duurt,
voortplant, dat is dus, in de afbeelding, den afstand tusschen het
1ste en het IS^e molecule.
Daar gedurende ééne trilling de beweging zich over ééne golf-
lengte, die wij door l voorstellen, voortplant, zal die beweging
zicli gedurende den tijd van n trillingen over eene lengte voort-
planten. Duidt nu n het getal trillingen in ééne seconde aan, dan
wijst nl den weg aan, langs welken de beweging in ééne seconde
is voortgeplant, dat is, de voortplantingssnelheid in 1".
Duidt men die aan door i?, dan vindt men:
V = n /
Wij hebben vroeger reeds den duur van eene trilling door T
aangeduid; daar er in ééne seconde n trillingen plaats hebben,
moet dus T = seconde zijn, zoodat de bovenstaande formule
n
ook aldus kan worden geschreven:
l = vT.
Heeft de moleculaire trilling plaats in dezelfde richting, waarin
zij wordt voortgeplant, in welk geval wij de trillingen longitudi-
nale genoemd hebben, dan heeft er geene wijziging plaats in de
gedaante der lijn, die de moleculen vereenigt, maar alleen in de
afstanden, waarop zij ten opzichte van elkander zijn geplaatst,
zooals is voorgesteld in fig. 142, waarin weder de toestanden op
vijf verschillende oogenblikken zijn aangewezen, evenals in fig. 141
voor de transversale trillingen is geschied. In I zijn de moleculen
alle in rust; in II zijn er 3 in beweging; in III de 6 eerste;
15