Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
215.
zij stellig een nieuw licht zou verspreiden over de beweging van
sappen door het dierlijk lichaam.
C. Gassen.
Ii7. Diffusie van gassen. — Toen wij de spankracht van
gassen hebben leeren kennen, hebben wij ook het geval behandeld,
dat twee of meer gassen met elkander vermengd zijn (82); wij
moeten thans echter nagaan, hoe die vermenging plaats heeft.
Door de spankracht der gassen dringen de moleculen van het
eene gas tusschen die van andere door, zoodat elk kan worden
beschouwd als door de geheele ruimte verspreid, even als of het
andere daarin niet aanwezig was; dit blijkt nit de volgende proef.
Men neemt twee glazen bollen, zooals in fig, 137 zijn afgebeeld,
beide met eene kraan voorzien en zoodanig ingericht, dat men hen met
Fig. 137.
elkander kan in verbinding brengen;
men vult den eenen met koolzuurgas,
den anderen met waterstofgas, beide
van ongeveer dezelfde drukking;
daarna opent men de kranen, zoodat
de beide ruimten zich tot eene enkele
vereenigen. Na eenigen tijd zal men,
wanneer men den toestel in volkomen
rust gelaten heeft, in eiken bol een
gelijk mengsel van beide gassen vin-
den , ook zelfs dan wanneer het
zwaardere koolzuurgas zich in den
ondersten bevonden heeft. Deze be-
weging der gassen, die men diffusie
noemt, heeft bij alle plaats. Het is
op grond van deze eigenschap, dat
de zamenstelling van den dampkring
overal dezelfde is; wordt op de eene
plaats meer zuurstof verbruikt, dan wordt tengevolge van de diffusie
terstond van nabij gelegen plaatsen nieuwe aangevoerd, en omge-
keerd. Ten gevolge van de wet van Dalton (82) kunnen wij de
drukking van den dampkring beschouwen als de som der drukkingen,
die worden uitgeoefend door eene atmosfeer van zuurstof, eene van