Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
drukking ongeveer 15500 kilogram bedragen; dat wij hiervan niets
bemerken, moet daaraan worden toegeschreven, dat ook de lucht, die
zich binnen in het lichaam bevindt, eene gelijke spanning uitoefent.
76. Barometer, — Plaatst men naast de buis met kwik-
zilver eene in strepen verdeelde schaai, dan zal men bevinden,
dat de kwikkolom kleiner wordt, wanneer men zich op hooger
gelegene plaatsen begeeft. Dit is natuurlijk, want in dat geval zal
de luchtkolom, welke met de kwikkolom evenwicht maakt, ook
kleiner wezen en de drukking, zoo als reeds is opgemerkt geringer.
Maar ook wanneer men de buis op dezelfde plaats laat, zal men
kunnen waarnemen, dat de hoogte der kwikkolom veranderlijk
is. Hieruit volgt dus, dat de drukking der lucht aan veranderingen
is blootgesteld; en daar zij steeds door de kwikkolom wordt aan-
gewezen, zal men deze dus kunnen gebruiken, om telkens de
drukking of de zwaarte der lucht te bepalen. Men heeft daarom
aan de huis van Torricelli den naam van barometer gegeven.
Dit gebruik maakt evenwel, zoo de bepalingen met eenige nauw-
keurigheid zullen geschieden, eene gemakkelijkere inrichting nood-
zakelijk. Men heeft dan ook te dien einde verschillende soorten
van barometers vervaardigd , waarvan wij de voornaamste zullen
beschrijven.
Bij alle barometers, waarbij van kwikzilver wordt gebruik ge-
maakt, moet men bij het vullen der buis vooral zorgen, dat alle
luchtdeelen verwijderd worden. Dit geschiedt het best door het
kwikzilver in de buis achtereenvolgens over de geheele lengte te
koken, met het gesloten uiteinde te beginnen.
77. Bak-barometers. — Daar de hoogte van de kwikkolom
moet gemeten worden, van de oppervlakte van het kwikzilver
in het bakje af gerekend, is het wenschelijk, dat deze opper-
vlakte aan geen veranderingen onderhevig zij. Daar evenwel,
als de kwikkolom grooter wordt of, zooals men het doorgaans
noemt, de barometer rijst, een gedeelte van het kwikzilver
zich uit het bakje in de buis begeeft, en daarentegen bij eene
daling het omgekeerde plaats heeft, zal de kwikspiegel in
het bakje ook gedurig veranderen. Men kan deze veranderingen
geringer maken door aan het bakje grootere afmetingen te geven.