Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
no
echter in de meeste gevallen niet het geval zal zijn, doet men het
best, dezelfde proef te hei-halen met verschillende hoeveelheden
kwikzilver p, die men in den open areometer schenkt; de ver-
p
schillende waarden, die het quotient ^ ^ verkrijgt, worden dan
aangeteekend bij de punten, tot welke hij in de vloeistof inzinkt.
Op die wijze verkrijgt men verscheidene vaste punten, door middel
van welke men dan de schaalverdeeling met voldoende zekerheid
kan regelen. Zijn de vaste punten bepaald, dan wordt, zoo als
wel van zelf spreekt, het kwikzilver weder verwijderd en de
areometer van boven gesloten.
Men heeft voor den areometer met onveranderlijk gewicht nog
andere schalen gemaakt, wanneer hij voor eene bepaalde soort van
vloeistoffen gebruikt wordt. De voornaamste van deze is die van
Beaumé, bij welken het punt, tot hetwelk de areometer in zuiver
water inzinkt, als nulpunt is aangenomen, terwijl^ bij dat, tot welk
hij inzinkt in eene oplossing van 15 deelen keukenzout in 85 deelen
water (dus eene oplossing, die 15 ten honderd zout bevat), het cijfer
15 geplaatst wordt. De afstand tusschen deze beide vaste punten
wordt in 15 deelen verdeeld, die men graden noemt. Over de geheele
lengte der buis tot aan den bol worden even groote verdeelingen
aangebracht. Hij is bovendien zoo ingericht, dat het nulpunt boven-
aan komt te liggen, zoodat hij alleen geschikt is voor vloeistoffen,
zwaarder dan water. Met zulk een areometer vindt men, dat gewoon
zoutzuur 26° aanwijst, salpeterzuur 30®, sterk zwavelzuur 60®.
Van het beginsel van den areometer van Beaumé maakt men ook
gebruik om het alcoholgehalte van geestrijke vochten te bepalen;
de verdeeling is dan echter anders ingericht. Voor nulpunt heeft
Beaumé het punt genomen, tot hetwelk de areometer inzinkt in
eene oplossing, die 10 ten honderd keukenzout bevat, terwijl hij
bij het punt, bij hetwelk hij in zuiver water staan blijft,.het cijfer
10 geplaatst en verder naar boven even groote verdeelingen aange-
bracht heeft. Het nulpunt is dus bij den alcolometer een ander,
dan bij den areometer voor zwaardere vloeistoffen, en ook de graden
zijn niet even groot. Voor geestrijke vochten heeft men slechts de
graden van 10 tot noodig.
Gay-Lussac heeft de verdeelingen van dezen areometer van Beaumé
zoodanig gewijzigd, dat hij terstond aanwijst, hoeveel ten honderd