Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
eene grootere diepte beneden den waterspiegel wordt ingedompeld,
daar alsdan de vochtkolom, die er zich boven bevindt, veel grooter
en dus de drukking der vochtdeeltjes op het lichaam aanzienlijker
is. Door eene eenvoudige redeneering kan men zich echter overtuigen,
dat de plaats van het lichaam in de vloeistof, mits het geheel
Fig. 51.
ingedompeld is, geen invloed daarop kan
uitoefenen. Stellen wij ons eenvoudigheids-
halve voor, dat een prismatisch lichaam zich
geheel in eene vloeistof bevindt, zooals in
fig. 51 is voorgesteld. Dit lichaam zal in
alle punten zijner oppervlakte eene normale
drukking ondervinden, afhankelijk van de
hoogte van den waterspiegel boven die pun-
ten. De tegenovergestelde verticale zijvlak-
ken C en D zullen dus tegenovergestelde en
gelijke drukkingen ondervinden, die elkan-
der vernietigen. Hetzelfde is het geval met
het voorvlak en het achtervlak. Het boven-
vlak A wordt gedrukt door eene vochtkolom. tot grondvlak heb-
bende het vlak A en tot hoogte de hoogte van den waterspiegel
boven dat vlak; op het benedenvlak daarentegen drukt eene vocht-
kolom , den afstand van H tot den waterspiegel tot hoogte en B
tot grondvlak hebbende. Deze drukking wordt echter van beneden
naar boven uitgeoefend, terwijl die op het bovenvlak benedenwaarts
plaats heeft. Als resultante dezer beide drukkingen blijft dus het ge-
wicht over van eene vochtmassa van hetzelfde volume als het lichaam
zelf. Even als wij het hier voor een prisma hebben betoogd, zal
men ook voor elk onregelmatig lichaam door eene dergelijke doch
een weinig meer ingewikkelde redeneering kunnen aantoonen, dat
de opwaartsche drukking of het gewichtsverlies van
het lichaam onafhankelijk is van de plaats, waar het
zich in de vloeistof bevindt, en alleen van het volume
van het lichaam en van de dichtheid der vloeistof
afhangt.
Van de juistheid van de wet van Archimedes kan men zich proef-
ondervindelijk op de volgende wijze overtuigen. Fig. 52 stelt eene
balans voor, welke aan den eenen arm eene gewone schaal A
heeft, doch aan den anderen eene zeer korte schaal B, die van