Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
zwaartepunt van dat gedeelte van den wand tot hoogte
heeft. Is de zijwand dus een rechthoek, welks zwaartepunt in
het midden gelegen is, dan zal de drukking gevonden worden,
door de oppervlakte van dien wand te vermenigvuldigen met de
halve hoogte van den waterspiegel boven den bodem en met het
soortelijk gewicht der vloeistof. Is de zijwand een driehoek of,
zooals veelal het geval is, een trapezium, dan wordt de bereke-
^ning reeds meer zamengesteld, dewijl de plaats van het zwaarte-
punt van den bevochtigden zijwand niet op eene zoo eenvoudige
wijze wordt aangewezen. Wij moeten hiex^bij nog opmerken, dat
de stand van den wand niets ter zake doet, dan alleen in zooverre
dat, bij gelijke hoogte van den waterspiegel boven den bodem,
een wand, die eene helling heeft, een grooter oppervlak heeft dan
een verticale wand.
Is de wand niet vlak, dan zullen de krachten, die alle normaal
op de oppervlakte moeten werken, niet evenwijdig zijn en hare
resultante zal derhalve niet door hare som worden voorgesteld.
' Uit wiskundige berekeningen, die wij hier niet kunnen opnemen,
blijkt, dat de resultante der drukkingen, op den gebogen
wand uitgeoefend, gelijk is aan die, welke op den
vlakken wand zou worden uitgeoefend, die den gebo-
gen wand kan vervangen. Is bijv. de wand bolvormig, dan zal
op een gedeelte van den wand, door een plat vlak afgesneden, de
drukking dezelfde zijn als tegen dat vlak zelf; de drukking tegen
de oppervlakte van een bolvormig segment is dus dezelfde, als
die, welke wordt uitgeoefend tegen den kleinen cirkel, die zijne
basis is. Het is een gevolg van deze eigenschap, dat een gesloten
vat niet kan in beweging gebracht worden door de drukkingen der
vloeistof tegen zijn binnenwand, welke ook daarvan de gedaante
zij , daar deze steeds met elkander evenwicht maken.
jMen kan zich voorstellen, dat de som van alle drukkingen , op
den zijwand uitgeoefend, door eene enkele kracht vervangen wordt;
deze zal klaarblijkelijk, ingeval de wand vlak is, door de som
worden aangeduid. Het is echter niet voldoende de grootte dier
drukking te kennen; men moet ook haar aangrijpingspunt kunnen
bepalen, daar dit punt in de eerste plaats zou moeten ondersteund
worden, indien ondersteuning noodig wordt geacht. De plaats
van dit punt, dat middenpunt van persing genoemd wordt.