Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
wonen. Als er dan menschen voorbijkwamen, dan
vielen zij die op het lijf, en namen hun alles af
wat zij hadden. Zij waren dus roevers en dieven.
En de jongeling deed dat alles mede. Ja, als zij
uitgingen om te rooven en te stelen, dan was
hij altijd vooraan.
Toen de jongeling niet meer thuis kwam, was de
leeraar erg ongerust. Hy liet overal naar den jon-
geling vrngen. Eindelijk hoorde hij dat de jonge-
ling een roover geworden was. Toen weende de
leeraar bitter. Hij riep: »Ach, nu is hij verloren!"
Eenigen tijd daarna kwam de Apostel Johannes
weer te Efeze. Hij vroeg den leeraar waar de jon-
geling was. De leeraar begon te weenen en ver-
telde dat do jongeling een roover was geworden.
Toen werd Johannes bitter bedroefd. »Ach!"
zeide hij tot den leeraar, »gij hebt niet goed op
hem gepast."
Nu ging Johannes op een paard zitten. Hij
reed de stad uit en kwam in het donkere bosch.
De roovers kwamen naar hem toe om hem alles
af te nemen. De jongeling was er ook bij. Maar
toen hij zag dat het Johannes was, werd hij be-
schaamd en wilde hard wegloopen.
Maar Johannes riep: »Neen, mijn zoon! blijf
staan. Ik bid u, mijn lieve zoon! loop niet weg.
Kom hier in myne armen! Ik ben gekomen oni u
te redden. Ik heb den Heere Jezus al voor u ge-
beden. Jezus zal u uwe zonden vergeven. Kom!
keer weder met mij."
Deze woorden van Johannes drongen in het hart
van den jongeling. Eerst bleef hij stilstaan; toen
keerde hij om, hij liep naar Johannes toe, en op
de knieën vallende begon hij luid te weenen.
De andere roovers zagen dit en werden boos op
den jongeling. Maar hij gaf daar niet om. Hij