Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
IX
De Apostel Johannes kwam eens op zekeren tijd
in Azië. Kunt gij dat werelddeel op de kaart wel
aanwijzen? En weet gij dan ook waar in vroeger
tijd de stad Éfeze lag? Van Éfeze hebt gij toch
wel gelezen in den Bijbel.
De Apostel Johannes dan kwam eens in eene
stad van Azië, niet verre van Efeze. Daar vond
hij vele godvreezende menschen. Die menschen
hadden vroeger houten en steenen beelden aange-
beden ; maar zij waren bekeerd geworden en had-
den nu den Heere Jezus liefgekregen. Onder hen
zag .Johannes ook eenen jongeling, die er zeer ge-
zond en verstandig uitzag. Johannes was blijde
dat deze jongeling den Heere Jezus al zoo vroeg
liefhad. Maar hij dacht: Och! wat is hij nog
jong! Als bij maar niet in kwaad gezelschap komt
en den Heere wéér verlaat.
Toen zeide Johannes tot den leeraar van de
gemeente te Éfeze: »Wilt gij dezen jongeling bij
u nemen en op hem passen, dat hij niet onder
slechte menschen komt?"
»Ja wel, heel gaarne!" zeide de leeraar van Efeze.
Zoo ging Johannes dan verder op reis, en de
leeraar nam den jongeling mede naar zijn huis.
Maar de leeraar paste niet heel goed op den
jongeling. Op zekeren dag ging de jongeling uit.
Op straat ontmoette hij slechte jongens, die vloek-
ten en stalen.
Zij zeiden tot den jongeling: »Kom, ga met ons
mede, dan zult gij veel pleizier hebben. Wij heb-
ben veel goud en zilver en allerlei mooie dingen."
De jongeling ging met hen mede. Buiten de stad
•was een donker boseh, en in dat bosch gingen zij