Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
indien gij echter mijne voorschriften {directions) niet {unless)
opvolgt, k.in ik u niet beloven, dat gij zoo spoedig weder
uit kunt gaan (Future). — Wilt gij mij uw pols (pulse) laten
voelen? — Hij duidt eene lichte koorts (a slicht degree of
fever) aan. — Houd (lo keep II.) u w.u-m. — Hebt gij het boek
doorgeli'zen? — Ik zal er heden mede ()'/) gereed komen (to
finish R.). — Waarom breekt gij dit stuk niet door? — Het
is zoo hard, dat ik het niet kar) diiorbreken. — Door eene
vergissing van mijn (on the part of) broeder is u de ingesloten
(enclosed) brief, welken wij gisteren voor u ontvingen, niet
dadelijk toegezonden geworden (nominatief voor hel werk-
woord). — Gelooft gij, dat wij nu over de rivier kunnen
komen (lo get)? — Gij zult er nog in geen drie dagen kunnen
overkomen. — Ga toch even hierover naar mijne zuster en
laat u mijn mantel (cloak) geven (to ask R. for). — Vergeel
niet er mij morgen aan le herinneren, dat ik naar Hamburg
moet schrijven (infin.). — Ik zal bel u herinneren. — Hei-
inner Johan er aan, dal hij om half zeven naar de post gaal.
Als gij hel hem niol herinnert, vergeel hij hel (Future). —
Wie heeft beden morgen de kamer geveegd? — Marie veegt
die iederen morgen. — Zij heeft den inktkokpr (ink.üand)
omgeworpen en de inkt over mijne boeken gegoten. — Gij
moest ze niet rond (about) laten zwerven (liggen); ik heb
u dikwijls genoeg (over and over again) gezegd uwe zaken
[things) des avonds weg le bergen. — Kunt gij lezen wal daar
boven do deur geschreven staat? — Boven welke deur? —
De portrcUen (portrait) zijner ouders hangen boven de groote
tafel rechts, als (as) men (gou) in de kamer komt(^o). —
Wanneer is uwe school heden namiddag uit? — Heden,
Woensdag, is er des namiddags geen school. — Zaïl het con-
cert te negen uur uit zijn? — Ik geloof niet, dal het voor
half tien uit zal zijn. — Een goede naam gaat (to be) boven
rijkdom. — Zal uwe dochler spoedig weder uit Engeland te-
rugkomen? — Mijn oom zal haar mede naar hier brengen; wij
verwachten baar in bet begin van de volgende maand. —
Kunt gij over dpn stoel springen? — Hel paard sprong over
eene heg van vijf voel hoog. — Hij brak het been vlak (just)
boven de knie. Houd uw arm omhoog. — Zie (to look R.)
omhoog! Ziet gij iets? — Neen, ik zie niels. — Zie dan weder
naar beneden!