Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
{the groans) van den vader gehoord, die heroofd (to deprive
R.) was van zijn zoon, den sleun {the support) van zijn
ouderdom; ik ben getuige geweest (to witness R.) van de
wanhoop der moeder, toen {when) (zij) van den lust {the
delight) barer oogen en de vreugde {the jog) baars levens be-
roofd (to bereave) (was); ik heb de razende {frantic) kreten
der weduwe gehoord en de tranen {tear) der wees {orphan)
gezien. Ik heb den door ouderdom gebogen (to oppress R.
with) en met wonden bedekten (to cover R), afgeleefden soldaat
een ellendigen onderstand {support) aan de deuren der rijken
(rijk, opulent) zien bedelen (to beg): Dit is uw (thy) werk
o, oorlog! Dit zijn uwe vruchten, o, eerzucht {ambition).
Mag ik u dit boek, als eene kleine herinnering {remembrance)
bij uw aanstaand {expected) vertrek aanbieden? — Ik dank u
zeer; ik neem hel met veel genoegen aan, ofschoon ik mij u,
ook zonder dal, steeds {ever) met liefde {affection) en dank-
baarheid voor de vele mij zoo dikwijls gegeven bewijzen uwer
hooggeschatte vriendschap, zou herinnerd hebben. — Uel is
slechts een klein boek, doch het bevat tegelijk veel, dat on-
derhoudend en leerrijk is. — Ik zal bet om den gever zeker
zeer dikwijls lezen. — Hebt gij iets verloren? — Ja, begrijp
eens, mijn gouden, met diamanten {diamond) bezette (to set)
doekspeld! — Gij moet eene annonce {an advertisement) in
de courant {the papers) laten zetten (to put) en den eerlijken
vinder eene goede belooning {reward) beloven. — Maar zij is
zoo kostbaar {valuable), dat ik vries, dat er niel veel eerlij-
ke vinders zijn, die {who will) zoo iets lerug brengen. —
W el gij behoeft (er immers) niet (bij) te zeggen, dal zij met
diamanten bezet is. — Ach, gij hebt gelijk; daaraan heb ik
niet gedacht {Imperfect)-, gij denkt loch {do) aan alles.
956.
Zult gij heden avond dansen? — Het hangt er van af,
welke dames er zijn; als ik geene goede danseres kan krijgen
dans ik niet. — Wilt gij trekki'ii (to draw for partners \)\\ het
kaartspel). Mijne Heeren? — Met wien speelt gij {partner)! —
Met den Heer W...; bij is een uitmuntend speler.— Ik boor
(to understand), dat gij uw bediende wegzendt; zijl gij onte-
vreden over hem? — Neen, ik kan hem u aanbevelen; ik zou