Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Bij alles, wat (mij) heilig is, B ij all that is sacred, I swear to
zweer ik u, dat ik aan you that nothing was far-
niets minder dacht. ther from my thoughts.
Bij den hemel! dat is schoon! By heavens, that is beautiful!
954.
Karel de Tweede en zijn broeder Jacobus [James) bezochten
[to go to see) Milton om hem verwijten te doen [to reproach
R.) en besloten eene menigte beleedigingen daarmede, dat zij
zeiden (met de woorden): »Gij booswicht, uwe blindheid
[blindnes.i) is eene bezoeking [the visitation) der Voorzienigheid
voor uwe zonden [the sin)." u Wanneer de Voorzienigheid,"
antwoordde [to reply R.) de eerwaardige zanger [venerable
bard) »(mij voor) mijne zonden met lilindheid gestraft [to
punish R.) heeft, wat moeten (dan niet) de misdaden van
uw vader geweest zijn, welke Zij met den dood gestraft heeft."
De verklaring [definition) van het woord gentleman door een
neger. — (De) Heer laat den zwarte werken; hij laat bet
paard werken, hij laat den os werken, de hond — alles moet
■werken — alleen het varken [the hog), — neen, dat behoeft
niet te werken, dat kan eten en drinken en rondwandelen en
zich nederleggen om te slapen [to go to sleep) en weder op-
staan, wanneer het wil: het- varken is een waar gentleman.
Nadat Philips de tweede, de koning van Spanje, aan eene op-
roerige [rebellious) stad met uitzondering [the exception) van
zekere personen, (eene) algemeene amnestie verleend had. duid-
de [to inform R. — of, de persoon in den accusatief) een
hoveling [courtier) hem de plaats aan, waar een voornaam
heer [gentleman), die niet (mede) in de amnestie begrepen [to
include R.) was, zich verborgen hield [to be hidden). »Gij
zoudt beter gedaan hebben," zeide de koning, als gij tot hem
gegaan waart en hem gezegd hadt (de infinitief van hebben
en de verleden deelwoorden der beide andere werkwoorden),
dat ik hier ben, dan tot mij te komen en mij te zeggen,
waar hij is.
355.
Ik heb verbrande steden, verwoeste [to desolate R.) velden en
verarmde (/o impoverish R.) familiën gezien; ik heb het stenen