Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Zijt gij niet bang alleen te Are nol you afraid to go (of
gaan? of going) by yourself?
Hij behoeft niet bang le zijn He need not be afraid of tel.-
de waarheid le zeggen. ling the truth.
Ik ben bang, dat hij den wissel / am afraid he will not pay
niet zal betalen. the bill.
Heb geen vrees! Hij zal zeker Never fearl of: Never be afraid!
betalen. he is sure to pay.
Afschaffen, zich ont- To part R. with.
doen, scheiden van.
Heeft bij zijn paard verkocht Has he parted with his horse?
(afgeschaft)?-
Ik zal mijn bediende laten I shall part with my servant.
gaan, wegzenden.
Blijf nog een weinig; ik laat Stay a litHe longer; I will {can)
u nog niel gaan. 7iot part with you yet.
Gij hadt bet geld niet moeien Yuu should not have parted
afgeven, voor gij de waren with the money before you
hadt. had the goods.
Scheiden. To part R.
Wij scheidden op de brug van We parted on the bridge.
elkander.
De beste vrienden moeten The best friends must part.
scheiden.
Ontbreken (le weinig
To be short.
hebben). (To be wanting.
Hoeveel ontbreekt u (nog)? How much are you short?
Wat ontbreekt u (nog)? What are you short of?
Te weinig. Short.
Er ontbreken mij nog twintig I am short (of I am warding)
gulden om de som vol te twenty florins to make up
maken, the sum; of there are wan-
ting, enz.
Indien u nog iets ontbreekt, If you are anything short, tell
zeg hel mij. me, of let me know.
Misschien ontvang ik vandaag May be, I get (of I shall have)
de mij nog ontbrekende twee- the two hundred florins which
IV 4