Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 68
verdere hindernissen in den weg zoude leggen, kon (hij) met
des te grooter zekerheid handelen. — Verlaten (to forsake)
door degenen, op wier bijstand hij het meest gerekend (lo
reckon of to calculate R.) had, gelukte het hem nogtans,
zijne beide vrienden uit deze verlegenheid (embarrassment)
te bevrijden (to relieve R). — Met schulden overladen en door
allen vermeden, bleef hem niets over (he had nothing left)
dan den voorslag, (proposal) hem door den ouden vriend zijns
vaders gedaan, aan te nemen en zich naar Amerika in te
schepen. — (Nadat men het) over deze voorwaarden eens
geworden (was) (lo agree) R.), werd hel voor de reis vereischte
(required) geld uitbetaald (to pay down).-- Hel arme meisje,
evenzoo (equally) beschaamd en verlegen, zooals haar broeder,
maakte door hare antwoorden de zaak nog erger. — Genoodzaakt
zich eenigen tijd verborgen té houden, en besloten (resolved)
hem niet nutteloos (unimproved) voorbij te laten gaan (lo
pass bij), werkte Hendrik aan een uitvoerig (detailed) bericht
(account) van de geheele, door zoovelen geheel valsch beoor-
deelde (to misjudge R ) onderhandeling (transaction). — Door
iedereen gevleid en met vriendschapsbetuigingen overladen
(loaded), — moet men zich verwonderen (it is to be—), dat
een zoo jong en in de handelingen der menschen (the wags of
the world) onervaren (inexperienced) mensch zich lot zulk
een stap heefl laten verleiden, — Iemand, die eens tegenwoordig
was (tegenw. deelw), dat verscheidene personen, en onder
hen eenige dokters {medical men), met elkander redetwistten
(to discuss R. tegenw. deelw.), welke (wel) de meest alge-
meene ziekte ware, bood aan den strijd (dispute) te beslechten
(to decide R.); en toen (on) men van hem verlangde (to ask
R. lijdende vorm) het te doen, antwoordde hij, dat de koorts
der hoop meer menschen doodde dan eenige andere ziekte.
Toen bij eene andere gelegenheid eenige dokters er over raad-
pleegden (lo consult R.), welk het beste middel (remedg) voor
zwakke oogen (weakness of sight) ware, merkte hij aan, dat
de nijd beier dan eenig ander middel (any thing else) ge-
schikt was (more likely) de kracht van het gezicht (power
of vision) le versterken (to quicken R.).