Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
wreedheid dan die, waaraan de Franschen en Italianen le dien
tyde zich tegenover {towards) elkander schuldig maakten.
De overwinnaars {victor) besloten bij deze gelegenheid alle
Fransche gevangenen over den kling te jagen {to put to the sword)
en in de eerste plaats (aéoye aW) den gemaal van de ongelukkige
Mathilde, daar {as) hij de hoofdoorzaak geweest was {to be
principally instrumental in), dat de belegeraars {besiegers)
zulk een hardnekkigen tegenstand gevonden hadden {to meet
with resistance). De gevangene {the captive) werd voorge-
bracht (to lead forth) en de beul stond met zijn zwaard ge-
reed, terwijl de toeschouwers onder een akelig {gloomy)
stilzwijgen den doodelijken slag {fatal blow) afwachtten {to
wait R.), die slechts werd uitgesteld {te be suspended), totdat
de generaal der Italiaansche troepen het teeken {signal) zou
geven. Het was in dit oogenblik van angst en verwachting,
dat Mathilda voorwaarts drong {to press forwards) om van
haar gemaal en redder {deliverer) het {her) laatste afscheid
te nemen. Zij betreurde {to deplore R.) haar treurig lol
{wretched fate), dat haar slechts aan een vroegen {premature
dood had laten ontsnappen om nog grootere ellende {calamity)
te beleven {to experience). De generaal, die (nog) een jonge
man was, werd door verbazing over hare schoonheid en door
medelijden (pity) met haar ongeluk gelrofien; maar hij werd
nog heviger geschokt {with still stronger emotions), toen hij
haar over hare vroegere gevaren hoorde spreken. Hij was
haar zoon — het kind, voor hetwelk zij een zoo grool gevaar
had doorgestaan. Hij erkende haar dadelijk als zijne moeder
en viel neder {feil down) aan {at) hare voeten. Het overige
{the rest) kan men zich gemakkelijk voorstellen.
258.
Wat moet ik met den wijn doen, die heden morgen geko-
men is? — Houd een half dozijn flesschen boven en breng de
overigen naar beneden in den kelder. — Waar moet Hendrik
de twintig stukken laken (neer) leggen (to pui of to p/ace)? —
Zooveel als gij hier kunt plaatsen (to have room for), moet
gij beneden houden; de overigen moet gij naar boven zenden. —
Zult gij den geheelen zomer in de stad blijven? — O, vol-
strekt niel; wij gaan voor eene maand naar het land, en den