Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
moeder, door plotselinge verbazing [sudden surprise) bevangen
[struck wilh). beproefde [to make an effort) hem te redden
stortte (zich) [to plumjc R ) het kind na in de rivier; maar
wel verre [far from) den zuigeling [infant) hulp te kunnen
verleenen [lo assist R.) ontkwam [to pscnpe R.) zij zelve
(slechts) met groote moe\le[difficulli/) aan den tpgenovergestelden
oever [opposite shore), juist (jusl) toen hol land aan <lie zijde
door Fransche soldalen geplunderd werd [to plunder R.), die
haar dadelijk lot hunne gevangene [prisoner) maakten. Daar
[as) de oorlog toenmaals lusschen de Franschen en Italianen
met de uiterste onmenschelijkheid [inhumanihj] gevoerd werd
[to carry R. on), waren de soldaten op hel punt [on the
point of), haar te mishandelen [to ill treat R.), toen e«n
jong officier [officer) zich tegen dit schandelijk voornemen
[base designs) verzette [to oppose R. lijdende vorm), en
[who—) ofschoon de terugtocht [retreat) den uitersten spoed
{expedition) vereischte [to require R.), haar achlcr zich op
het paard zetl'e {to place R.) en haar welbehouilen {in safety)
naar zijne geboortestad {native city) bracht. Hare schoonheid
won {to catch) bet eerst {first, bijwoord voor het werkwoord)
zijn oog en hare verdiensten {her merit) wonnen {to won)
spoedig daarop {after, bijwoord voor het werkwoord) zijn
hart. Zij trouwden {to be married)-, hij steeg op {lo rise) tot
de hoogste posten; zij leefden lang te zamen en waren geluk-
kig. Maar hel geluk {{felicity) van een soldaat kan nooit
bestendig genoemd worden.
Het vervolg hierna [to be continued).
351.
Vervolg [Continuation).
(Toen) na een tijdsverloop [interval) van verscheidene jaren,
de troepen onder zijn bevel [to command) geslagen werden
[to meet with repulse), was hij genoodzaakt in de stad, waarin
liij niet zijne vrouw gewoond had eene schuilplaats te zoeken
[to take shelter). Hier werden zij belegerd [to suffer a siege) en
de stad moest zich na eenigen lijd overgeven [lo surrender R).
Men vindt in de geschiedenis weinig voorbeelden van grootere