Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
verliet? — Hij is een zeer geacht vriend mijns vaders. —
Het spijt mij zeer [extremely), dat ik niet le huis was, toen
hel jonge mensch, dat gij mij in uw aangenamen brief van den
derden dezer [instant) hadt aanbevolen, hier door reisde [to pass
throuyh), — Waart gij gisteren weder ontevreden over mijn
zoon? — Neen, ik was 7eer [very well) tevreden over hem. —
Zijn dit de u van Parijs gezonden boeken? — Wie van u heeft
den gisieren avond aangekomen brief? — Ik heb hem in het
aan uw broeder te zenden pak [parcel) gedaan (pul), —
Hiernevens zend ik u de aan uw zwager in de vorige week
beloofde twee zijden zakdoeken. — Geef mij de twee heden
morgen betaalde Hamburger wissels. — Tracht hem over te
halen,'dat hij mij hel geld voorschiet. — Kan men u niet
overhalen bij ons te blijven soupeeren? — Gij moet mij ver-
schoonen; ik heb met mijne zusters afgesproken om te half
acht bij mijne tante le zijn. — Gij hebt ons gisteren tevergeefs
laten wachten (laten zitten); waarom zijt gij niet gekomen? —
Ik moet u waarlijk om verschooning vragen; de hoekverkooper
had mij het boek niet gezonden (fö disappoint), dat ik be-
loofd had u le brengen; ik wachtte tol over achten, en toen
dacht ik, was het le laat. — Gij hadt, zonder het boek te
brengen, moeten komen; gij weet, dat het ons te allen tijde
[at M times) aangenaam is u le zien [to be happy to see).
DB BEIDE TONNEN [tub). Op een morgen, toen [ivhen) de wijze
Diogenes uit zijne ton kwam [getting out of) om de zon uil de
zee [ocean) te zien opkomen, bemerkte hij met verwondering
dal de eerste stralen (rays) der zon in plaats van eene loa
er twee beschenen [to beam R. upon). Een aanzienlijk jon-
geling [a youth of rank) had hel besluit genomen [to -take a
resolution) een wijsgeer [a philosopher) te worden, zooals de
bewonderde en bespotte [to deride R.) Diogenes, en in ( during)
den nacht zijne ton naar [toivards) Kertchrea [Kenchrea) gerold
[to roll R.). »Wel mijn zoon," zeide de grijsaard [bidman),
»ik zie, de wijsheid beeft in u een discipel [disciple) verkre«
gen.'* — De jongeling glimlachte bij den lof van den geëer-
biedigden [to revere R.) grijsaard.
Diogenes nam echter zijne ton, rolde haar naar de zee, eu