Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
het Nederlandsche tegenwoordig deelwoord, wanneer dit met
het voorzetsel te eene handeling in de toekomst moet aan
duiden.
De morgen te betalen wissel. The bill to be paid to-morrow.
De nog te leveren stukken. Thepiecesstillto be delivered.
Het nog te voltooien werk. The work still to be finished.
De bijzonder in acht te nemeu The points lo be particularly
punten. , con.ndered.
De weinige, nog te bezoeken The few friends still to be
vrienden. visited.
Zoovele te ondersteunen armen. So many poor to be relieved.
Zich wenden tot, zich To apply II. lo [applied).
vervoegen bij.
Overtuigd dat hij mijn vriend Convinced of his being my
was, wendde ik mij recht- friend, I applied direct to
streeks tot hem. him.
Ontsleld over de vreemde uit- Alarmed at the strange expres-
drukkingen, waarvan hij sions he made use of, she
zich bediende, ging zij naar went to his father.
zijn vader.
Bovenmate verrukt (bekoord), Delighled beyond measure at
dat hij weder schreef in de his writing again in the af-
liefderijke uitdrukkingen, die fectionate terms, he had for-
hij vroeger gewoon was te merly been accustomed to do
bezigen, gaven wij hem ver- [he formerly used to do) we
lof zijn verblijf le verlengen gave him permission to pro-
(rekken). long his stay.
Verbaasd over de onbeschaamd- Astonished [surprised) at the
heid zulke voorwaarden te effrontery to propose such
stellen. ' terms.
Aanmerking In bet Engelsch bedient men zich, zooals
soms in het Nederlandsch, van -het verleden deelwoord ter
vorming van inleidende verkorte bijzinnen. Het woord
being wordt in alle dergelijke zinnen weggelaten, en het
verleden deelwoord staat aan het begin. Men kan echter
ook met den nominatief van den hoofdzin aanvangen.