Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
ik beloof er mij veel genoegen van; want Mejufvrouw R moet
eene voorlreffv^lljke zangeres zijn. — Heeft uwe vriendin reeds
gehoord, wal uw broeder overkomen is? — Zij heeft bel
gisteren avond vernomen, en ik vr,ees haar te zien; ik moet
echter wel {however) naar baar toegaan.
Hebben uwe ouders hun vertrek reeds bepaald {lo fix R,
on)! — Zij hadden het op morgen bepaald, maar zij zijn ge-
noodzaakt het acht dagen {for a week) uit te stellen. —
Wachten zij misschien op de aankomst [arrival) van uw
broeder? — Ja, zij (wachten daarop). — Zou hij niet [was
he nol) (reeds) de vorige week hier zijn {io have been) ? —
Ja, hij enz, —; maar een man in B, die ons eene groote
(Jarge) som gelds {amouni) schuldig is, houdt hem reeds veer-
tien dagen van dag lot dag met (de) betaling {jpayment) op;
en zijn vader wil niet, dat hij {liim) B verlaat, zonder zijn
geld ontvangen le hebben. — Gelooft gij, dal de man beta-
len zal? — O, zeker! hij is zeer rijk en zeer eerlijk {Jionesf)\
maar hij kan niet van zijn geld scheiden {lo pari with)\ doch
het is zeer verkeerd uw broeder van dag lot dag mei le-
dige beloften af te schepen; heeft hij hem gezegd, dat uwe
ouders op reis willen gaan
Zonder twijfel heeft hij (hem c
natuur laat zich niet zoo gema
lo set out on a journey)1 —
at gezegd); maar eens menscben
ikelijk veranderen; de gewoonte
{habit) is de tweede natuur, zooals gij weet; de man houdt
(will) zijn geld, zoolang bij kan. — Is de flesch reeds ledig ? —
Zij is ledig, en ook de plaats {room) voor eene tweede, als
gij er niets tegen hebt. — Ik zal er dadelijk eene uit den
kelder laten halen. — Maar ga toch voort mei de anekdote,
waaraan gij juist begonnen waart, toen de bediende binnen-
kwam {to enter — Een man had de gewoonte iederen
avond in eene herberg [inn^ tavern), (die) hij bezocht {to
frequent Ä.), in te slapen. De andere gasten kwamen over-
een {to agree Ä.) hem eene poets {trick) le spelen. — Gisteren
avond, zoodra hij begonnen was te snurken {lo anore ß.),
deden zij alzoo [so aan het begin) alle lichten {light) uit
{to put out of to exlinguish R,) en men liet iets vallen, op-
opdat hij ontwaakte; het gezelschap zelte echter in het don-