Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
slechts in het verderf [deslruclmi) zouden storten [to phingn),
liet hij dit voornemen varen (io relinquish R. one\s intention).
Hij ging eonige (for) oogenblikken met eene edele houding
(hearing) het schavot op en neêr (to pace), en klaagde er over
(fo lament)., dat hel hem niel vergund was [to be permitted,
Pluperf.) voor zijn koning en zijn vaderland een roemvollen
(glorious) dond le sterven. Tot op [Üp to) het laatste oogen-
blik had hij zich niel kuimen [could, Imperf.) overreden, dat
het den koning met deze gestrenf;e handelwijze (srreritg)
ernst was [to be in earnest)^ en dal men hel verder dan tot
den enkelen [mere) schrik (terror) der lerechtslelling drijven
wilde. Toen (When) het beslissende oogenblik naderde,
waarop (ivhen) hij hel laatste sacrament moest (/o óe) ontvan-
gen . toen hij vol verwachting (irhistfully) om zich heen zag
en (and) er nog steeds geene uil komst kwam, wend<le bij
zich lol Juliaan Romero, en vroeg bem nog eens, of er geene
hoop meer op genade voor hem was [if there were wo hope
of pardon for him), Juliaan Romero haald'' de schouders op
[to shrug), keek voor zich (on ihe ground) en zweeg [to be
»ilent).
Toen (Egmont then) knarsetandde [to set 07te'*s teeth) hij,
wierp zijn mantel en slaaprok af, knielde (to kneel) op bet
kussen (cushion) en maakle zich lot bet laalste gebed gereed
[to prepare). De bisschop liet bem bet kruisleeld kussen (to
present — io kiss)., en gaf hem bet laalste oliesel (the e.Tlrome
^inction), waarna de graaf bem een toeken gaf [to make) zich
le verwijderen. Daarna trok bij eene zijden muts (cap) over
(le oogen en verwachtte (to await) Óct) sh^ (stroke). Terstond
werd er een zwart kleed over het lijk (corpse) en het stroo-
mende [to stream) bloed geworpen.
Geheel Brussel, dal zich om liet schavot verdrong (/o ^Arow^
R.), voelde [and feli) den doodelijken slag [mortal blowy
J-nide snikken (sobs) braken de vreeselijke (dread) stilte af.
De hertog, die de terechtstelling uit (from,) een venster aan-
schouwde [to watch), veegde de oogen af.
Spoedig daarop (shortly afteruards) bracht men deïi Graaf
van Hoorne. Van een heviger (violent) inborst [temperament)
dan (than that) zijn vriend, en om meer redenen legen den
koning verbitterd [being stimulated) dan deze, bad bij het
vonnis mei minder gelatenheid (composure) ontvangen, ofschoon