Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
I
prayer) wel het hesle en krachtigste {effective) zijn zou om
zich in zijn laatste uur aan God aan te bevelen [to recommend).
Toen deze hem antwoordde [the priest replying), dat geen ge-
bed zoo indrukwekkend was {there was), als dat {the Lord's
Prayer), hetwelk de Heer Jezus Christus zelf ons geteerd had,
(n.l. het »Onze Vader",) begon hij {to prepare) het oogenblik-
kelijk op te zeggen {to repeat). De gedachte aan zijne bloed-
verwanten stoorde hem; hij liet zich pen en inkt geven {to
call for) en schreef twee brieven, één aan zijne gemalin en één
aan den koning van Spanje; de laatste luidde aldus:
)iSire! {Sire) Dezen morgen heb ik het vonnis vernomen,
dat het uwer Majesteit {your Majesty) behaagd {to be plea.sed)
heeft over mij te laten uitspreken {to cause). Alhoewel het
steeds {ever) verre van mij was om iets te ondernemen {to
undertake) tegen den persoon of den dienst uwer Majesteit of
tegen den alleen waren, ouden (oncienOen Katholieken godsdienst,
wil ik evenwel geduldig dragen, wat den goeden God behaagd
heeft over mij le laten komen {to ordain R, l should suffer).
Indien ik gedurende de jongste beroerten {disturbances) in
de Nederlanden iels toegelaten, {lo permit) aangeraden of gedaan
heb, wat strijdig schijnt (to seem) te zijn {to he at variance
with) met mijne plichten {duty), dan is het zeker {assuredly)
met de beste bedoeling {intention) geschied {to be done) en
mij door den drang der omstandigheden {circumstances) afge-
perst geworden [to extort from). I)aarom bid {to pray) ik uwe
Majesteit mij te vergeven en met hel oog op {in con.sidera-
tion) mijne voormalige diensten medelijden le hebben {to shew
mercy) met mijne arme vrouw, kinderen en bedienden. In
de vaste hoop hierop {firmly hoping this) beveel ik mij in
Gods oneindige {infinite) genade aan.
Brussel, den 5den Juni 1568, de laatste oogenblikken nabij,
{near my —)
Uwer Majesteits getrouwste {faithful) vazal
{vassal) en dienaar
Lamoraal, Graaf van Egmond."
Dezen brief beval hij den bisschop dringend aan; om ze-
kerder te zijn {for greater security), zond hij nog eene eigen-
handige kopie (a duplicate of it in his own handwriting) er