Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
Prans omierleekend (ivas signed only) zonder zich le bekom*
meren [to care for) over de goedkeuring van de overige
[other) gerechtshoven (criminal judges).
Gedurende den nachl lusscben den 4den en 5den Juni
bracht men bun {to the count\) bet vonnis in de gevangenis,
nadat zij zich reeds ter ruste hadden gelegd. De hertog had
bel den bisschop [Bishop) van Yperen [Ypres), Martijn Rilhove
overbaniligd [to give), dien bij daartoe opzettelijk [on that
account) naar Brussel liet komen {to send for) om de gevan-
genen lol den dood voor le bereiden [to prepare). Toen de
bisschop dezen last {commission) kreeg, wierp bij zich voor den
herlog ter aarde en smeekte (/o supplicate) mei tranen [tears)
in de oogen om genade, lennunsle om uitstel {respite) voor
de gevangenen; waarop [uhere vpon) hem met eene ruwe (a
rough) stem geantwoord werd, dat men hein i-iel uit "Yperen
bad ontboden [to summon) om zich legen hei vonnis le ver-
zeilen {to oppose), maar om hel door zijne vertroosting (J/JiVi-
tual consolation) den gevangenen le verzachten {to alleviate).
Den Graaf van Egmond maakte hij eerst met bel doodvonnis
bekend {Count Egmont was the first to whom —). »Dat is
waarlijk [indeed] een streng [severe) vonnis," riep [to e.tclaim)
de
graaf vcVbleekl [pale) en ontsteld [in accents of horror) uit»
wZoo zwaar [deeply) meende ik zijne M.ijesleit niel belet-
»digd le heltben (/ did not think that 7), dal ik zulk eene be-
»handeling [treatment) verdien {to deserve). iMoel bet echter
»[however) zoo zijn, dan onderwerp [to submit) ik mij met
»gelatenheid [resignation) aan dit lol. Mnge deze dood mijne
»zonden [sins) uilwissehen {to atone for) en noch ntijner viouw
nnöch mijnen kinderen schadelijk iX^w [and mag it not injure)!
»Dit meen ik ten minste voor mijne vroegere diensten te kun*
»nen verwachten (/ think I may). Ik zal geduldig den dood
»ondergaan (/ will suffer death), omdat [since) bet God en
»den koning behaagt."
Toen [Uien) drong [to press) bij bij den bisschop er op ann,
hem ernslig [serious) en oprecht [candid] le zt'ggen, of er geene
hoop meer op genade was [of there was no hope of pardon).
Toen [on) hem daarop cnlkennend werd geantwooid, biechtte
bij [to confes.s) en ontving de heilige sacramenten van den
priester [priest)^ wiens mis bij mei zeer groole vroomheid
[devoutness) herbaalde. Hij vroeg hem, welk gebed [what