Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
van Egmond liet (to cause) verzekeren, dat zij volstrekt niet
voor het leven van haar gemaal [spouse) bezorgd behoefde
te wezen (to fear), welke [and these) voorname voorspraak
(powerful appliaalions) den Koning eindelijk toch ten voor-
deele {in favour of the) der gevangenen zou kunnen (might)
stemmen (to turn). Ja, de koning kon misschien, vertrou-
wende (in reliance) op den spoed {celerity), dien de hertog
met de zaak maakte, schijnbaar toegeven {assume the ap-
pearance of) aan het verzoek {representations) van zoovele
vorsten, [sovereigns) en het doodvonnis {sentence of death)
tegen de gevangenen opheffen (to rescind R.). omdat hij zich
verzekerd hield {under the conviction), dat die {his) genade
(mercy) te laat zoude komen. Redenen genoeg, dat {these
were motives enough for) de hertog de uitvoering van het
vonnis niet vertraagde (to delay), zoodra het geveld (to pro-
nounce) was. Reeds den volgenden dag, werden de beide
graven onder een geleide {escort) van drieduizend Span-
jaarden uit de citadel van Gent naar Brussel gevoerd en in
bet Broodhuis op de groote markt gevangen gezet {placed in
confinement) Den volgenden [next) morgen werd de Raad
der lieroerlen {Council of Twelve) bijeengeroepen (to aijemA/e;
tegen {contrary to) zijne gewoonte verschfen de hertog zelf,
(in person) en de beide vonnissen, die ingewikkeld en ver-
zegeld waren {in sealed envelopes), werden door den Secretaris
Prans opengebroken (to open) en openlijk voorgelezen. De beide
graven werden schuldig {guillg) verklaard (to declare) aan ma-
jesteitsschennis {high treason), omdat zij de afschuwelijke sa-
menzwering {conspiracy) van den prins van Oranje begunstigd
(to favor) en in de hand gewerkt (to promote), de verbonden
edelen {confederate nobles) in bescherming genomen (to proleet),
en hun stadhouderschap {governments) en andere waardigheden
(appoinlmerds) ten nadeele van den koning en de kerk be-
kleed hadden {had been wanting in their duty of—).
Beiden n oesten openlijk onthoofd [were sentenced to—), hunne
hoofden op palen {pikes) gestoken (to fix) en zonder uitdruk-
kelijk bevel van den hertog er niet afgenomen (— down)
worden. Al bunne bezittingen {possessions], leengoederen {fiefs)
en rechten waren den koninklijken Fiscus {royal treasury)
toegezegd (to escheat R.).
Het vonnis was alleen door den hertog en den Secretaris