Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
Gravin van Hoorne verzamelde [to collect R ) geluigschriften van
alle ridders van het Gulden Vlies uit (m) Spanje, Duilsehland
en Italië om daardoor de privilegiën van de orde te bewijzen.
Alva wees deze van de hand {to reject) met de verklaring, dal ze
in het tegenwoordig (prwenO geval geene kracht [force] hadden.
»De misdaden, waarvan men de graven beschuldigde, betrof-
fen de aangelegenheden [lo relate R. to the affairs) van de
Nederlandsche Provinciën, en hij, de hertog, was door den
koning tot eenigen [sole] rechter over al de Nederlandsche
aangelegenheden [of all matters connected with that country)
aangesteld [to appoint R.)."
Vier maanden tijds had men den Fiskaal gegeven [lo allow
R.) om zijne aanklachten op te stellen [to draw up the accu'
sation) en den beiden graven vijf voor hunne verdediging.
Maar in plaats van lijd en moeite te verkwisten aan hel bij-
eenbrengen [in adducing) hunner getuigenissen (evidences), die
hun weinig zouden gebaat hebben {lo profit), verspilden (to
waste the time) zij die liever [to prefer R.) aan protesten tegen
hunne rechters, die hun nog minder baatten (to avail regeert
den accusatief). Door het eerste [the former means) zouden
zij waarschijnlijk de uitspraak (final sentence) vertraagd [to de-
lay R.) hebben, en in den tijd, dien zij daardoor (thereby)
uitwonnen, zouden de krachtige bemiddelingen [Ihe powerful
intercession) van hunne vrienden misschien toch nog van in-
vloed (efficacious) kunnen zijn.
Door hunne hardnekkige volharding (obstinately persisting)
in de onwettigheid van de rechtbank (tribunal which was
lo try them) gaven (to furnish R. with) zij den hertog het
middel in de hand om bet proces [proceedings) te verkorten
{to cut short). Na het einde (to expire R.) van den laalsten,
uitersten (extreme) termijn [period) den Islen Juni 1568, ver-
klaarde de raad der twaalven hen schuldig en den -iden dier
{of that) maand volgde de uitspraak tegen hen [was pronoun-
ced). Üe terechtstelling (execution) van vijf en twintig edele
Nederlanders, die binnen den tijd van drie dagen op [in) de
markt [^market — place) te Brussel onthoofd {lo behead R.)
werden, was het vreeselijke (terrible) voorspel (prelude)
{to) het lol (fate), dat den beiden graven wacbtle {to await R.).
Jan Casembroot van Berkerzeel, secretaris van den graaf
van Egmond, was een dezer ongelukkigen, die voor zijne trouw