Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
woordde mede zijne aanklacht {charge against him) punt
voor punt {point by point). De schrillelijke aanklacht en de
verdediging {Ihe documents containing Ihe accusations and the
defence) zijn nog voorhanden {extant)-, elke onpartijdige {im-
partial) rechlhaiik znu hen na zulk eene verdediging (rfe/ewcc)
vrijgesproken hehlien. De Fiskaal (n/forney genera/) drong aan
(to press for) op hunne getuigenissen {evidence)-, de llcrlog van
Alva liet {to cause) hun bij herhaling besluiten (rp^jeo/t-rf orrferj)
toekomen {issued) daarmede spoed te maken {lo use despatch).
Zij stelden het van week tot week {another) uit {to delay),
terwijl zij hunne protesten {protest) legi'n de onrechtvaardig-
heden {ilicgalily) van het gerechtshof {court) vernieuwden {to
renew). Eindelijk stelde de hertog hun nog een termijn van
(to limit to) negen dagen om hunne bewijzen {proof.t) te ver-
zamelen; nadat zij ook dezen lijd hadden laten {lo permit)
vooibijgaan {to expire), verklaarde men hunne zaak voor bewe-
zen {to convict) en alle verdediging voor nietig {lo have for/eiled].
Terwijl dit proces gevoerd werd {lo carry II. on) bleven de
bloedverwanten en vrienden der beide (Iwo) graven niet wer-
keloos {inactive). De ecbtgenoote {wife) van Egmoiid, eene
geboren Hertogin van Beieren {by birth a), wendde zich {to
adress pelilions) met smeekschriften tot de Duitscbe rijksvor-
sten {princes of the German empire), den keizer en den koning
van Spanje. 0|j gelijke wijze handelde ook de Gravin van
Hoorne. De moeder van den gevangene, die met de voornaamste
vorstengeslachten {princely —) van Duitschland in vriend-
schaps- of familiebetrekking stond {lo be connected by the ties
of friendship or of blood).
Allen protesteerden luide (loudly) legen deze onwettige
handelwijze (illegal proceeding) en beriepen zich (lo appeal
to) op de Duitscbe rijksvrljbeid, waarop de Graaf van Hoorne
als rijksgraaf nog bijzondere aanspraak maakte (to found R;
special claims) op de Nederlandsebe vrijheid en op de privi-
legiën van de orde van het Gulden Vlies.
De Gravin van Egniond bracht bijna alle hoven [court) vo"r
haar gemaal in beweging (to rouse R. — to intercede for)-, de
koning van Spanje en zijn stadhouder (viceroy) werden door be-
middelaars bestormd (to be besieged by applications in behalf
of the accused), die van den een naar den ander verwezen (to
refer R], en door beiden bespot werden (to make light of). De