Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 18
en zich van tie regeering {government) van hel land meesler
te maken" {to possess one's self of),
De verdrijving [expulsion) van Granvelle, de zending {mis-
sion) van Egmond naar Madrid, hel verbond [league) der
Geuzen, de vrijheid {consessions), die zij in hunne geweslen
[provinces under their government) aan de Proleslanlen had-
den loegestaan {to make) — dal alles mnesl [to be) nu gebeurd
zijn mei hel oog op dat plan [scheme)] dal alles moesl in
samenhang [connexion and agreement) mcl elkaar zijn. De
grootste [most imignificant) nietigheden {trifics) werden daar-
door zaken van gewicht {to attach importance to)\ de eene
verergerde {to envenom R.) de andere. Nadat men bij voor-
baat (to take care lijdetid) de meeste artikels {charges) ieder
afzotiderlijk [separately) reeds als majesteitsschennis had [trea-
sonable o/Tt'^'f^e.v) aangemerkt {to treat)., kon men [it was) des le
geinakkeltjker over alle beschuldigingen le zamen dit vonnis
vellen {lo extract a verdict of high treason).
Den aanklacht [accusation) werd aaji elk der gevangenen
[prisoner) gezonden met den last [and they were required)^ dat
zij binnen vijf dagen daarop moesten antwoorden [to reply).
Nadat zij dit (.ïo) gedaan hadden, stond men bun toe ver-
dedigers en procureurs [advocates and councels) le kiezen {to
employ), die viijen toegang lol heri hadden {to be admitted to
see, lijdende vorm). VVijl zij van majesteitsschennis beschul-
digd waren, was het geen hunner vrienden vergund hen le
bezoeken. Graaf Egmond bediende zich {to employ R.) van
zekeren Lieer (a gentleman named) van Landas cn eenige be-
kwame rechtsgeleerden {lawyers) uil Brussel.
Hun eerste stap was legen het gerechtshof [tribuiial) te
protesteeren, dat over hen moest oordeelen {to try), daar zij
als Ridders {knight) van hel Gulden Vlies {golden fleece) alleen
door den koning zelven als Grootmeester dezer orde {Grand-
master of that order) konden veroordeeld {to judge) worden.
Dit protesl werd echter verworpen [to reject)', men drong er
op aan {to be required), (dat zij) hunne getuigen zouden be-
noemen {to produce); anders {in the fault of which) zou men
in contumaciam (als bij verstek) met heti handelen (/o/3röcm/
against, lijdende voi m). Egmond bad twee en tachtig pun-
ten {counts) op de meest bevredigende wijze {in the most
satisjacfory menner) beantwoord; de Graaf van Hoorne beant