Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
hoop, (dal) gij in hel vervolg [in fulure) voorzichtiger [ca-
reful) zijn zult, — Wilt gij deze halve flesch wijn tol morgei;
voor mij bewaren? — Ik wil ze voor u bewaren; maar als
uw broeder te huis komt en om (wijn) mocht vragen {to
ask for)t zal ik ze hem moeten^ geven, want er is geen an-
dere wijn in huis. — Voor wien bewaart gij deze aardappe-
len? — ik bewaar ze voor uw kleinen broeder. — Waar zijn
de aardappelen, welke gij voor mij bewaard hehl? — Hier
zijn zij; gij moet er uwe zusier echter een van geven. —
Hoeveel geld hebt gij reeds bespaard? — Ik heb reeds zeven-
tien en een halven gulden bespaard. — Als ik veertig gulden
bespaard heb, koop ik mij een gouden horloge. — Heb ik
u papier genoeg gegeven? — Ja, ik heh meer, dan ik noodig
heb. — Zal ik u deze boeken Ie huis zenden? — Neen, ik
wil u deze moeite sparen; ik zal ze zelve medenemen. —
Heeft Willem den brief afgeschreven? — Ja, bij heeft hem
tweemaal afgeschreven. — Hij had zich die moeite kunnen
sparen, eenmaal was genoeg geweest {done). — Gij zeidet,
(dat) hij tweemaal moest worden afgeschreven. — Ik weet
(wel), (dat) ik dat gezegd heb (/ did of / said so); maar ik
had hem reeds eenmaal door Hendrik laten afschrijven. —
Waar gaat uwe nicht wonen, als zij in de stad komt? — Zij,
zal bij ons wonen; wij hebben altijd een bed over, zooals gij
weet. — Zal uw vader heden namiddag te huis zijn? —
Waarom vraagl gij (dat)? — De arme man, over wien ik
met hem gesproken heb, zou hem gaarne bezoeken. — Ik
bid u {Pra7j)j verschoon mijn vader van dit lastige bezoek;
ik kan u verzekeren, (dat) mijn vader voor dezen man zooveel
gedaan heeft, als hij kan. — Zal uwe tante Mevrouw S. ont-
vangen {to receive)^ als zij hij haar komt? — Zij kan er niet
buiten haar Ie ontvangen; doch ik weel, dat zij het verreweg
verkiezen zoude, van deze smartelijke onlmoeling verschoond
te blijven. — Hadden uwe broeders mij van deze onaangename
tijding {news) tol heden namiddag verschoond, zoo zou dit glas
wijn mij veel beier gesmaakt hebben; (dal) kan ik u verzekeren.
Gij hebt niet de {one) helli: gedaan, van hetgeen ik u op-
gegeven {tn set) heb; waarmede {how) hebt gij den namiddag