Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
schiedpnis voor te lezen en dan naar de rij af te vragen, wat zij
daarvan dachten. Naar de beschouwingen [reflections), die zij
bij [on) deze gelegenheden [occasions) maakten [to make) ^
werd hij in slaat gesteld [to he enabled) over'hun gemoed
[disposition) le oordeelen [to form a judgement of) en er
toe geleid [to be led) zijne eigene opmerkingen [remarks) er
bij te voegen [to throw in), waardoor hun hart en verstand
veredeld [fo improve R.) werden [might be)r Op een zekeren
avond [night) las hij bun het volgende verbaal [narrative)
uit Churchhiirs reizen [voyages) (voor). Op [in) eenige van
Denemarken [Denmark) naar Groenland [Greenland) gedane
ontdekkingsreizen [voyages of discovery) werd den matrozen
voorgeschreven [to instruct R.) zich met geweld [force) of
door list [stratagem) van eenige inboorlingen meester te maken
[to seize R.) en ze weg te voeren [to bring away). Tenge-
volge van deze bevelen [order) werden verscheidene Groen-
landers opgevangen [to kidnap R) en naar Denemarken gebracht.
Ofschoon zij daar [there) vriendelijk [with kindness) behandeld
werden, zoo waren de ongelukkigen [wretch) toch altijd zwaar-
moedig [melancholy) en men zag hen dikwijls [frequently)
het aangezicht [face) naar het Noorden keeren [to turn R.)
en smartelijk [bitterly) zuchten [to sigh R.). Zij deden ver-
scheidene pogingen [attempt) om te ontsnappen, door met
hunne kleine booten [canoes), die met hen medegebracht
waren, in zee te steken [to put to sea). Een van hen was
reeds (a^ far as) dertig mijlen [league) van land gekomen
[to get) voor men hem inhaalde [to overtake, lijdende vorm).
Men bemerkte [fo remark R. lijdende vorm), dat deze arme
man, telkens, wanneer (whenever) hij eene vrouw niel een
kind op (in) den arm (arm, meerv.) ontmoette, een diepen
zucht pleegde te loozen [to utter R ), waaruit men opmaakte
(to conjecture R ), dat hij eene vrouw en een kind had ach-
tergelaten [to leave behind one). Zij kwijnden achtereenvol-
gens weg [to pine R. away) en stierven op eene ellendige wijze
(miserable).
Nu, Eduard zeide hij, wat denkt gij [what is gour opinion)
van d<'ze geschiedenis (story)!
Eduard. Die arme schepselen! Mij dunkt, (dat) hel ze^r
wreed was hen uil hun land (from home) weg le voeren
(to take).